underwrite là gì

/¸ʌndə´rait/

Thông dụng

Ngoại động kể từ .underwrote; .underwritten

Bảo hiểm (tàu thuỷ, sản phẩm hoá)
Bao mua sắm (trong kinh doanh)
Cam kết tài trợ (một công cuộc/kinh doanh)
Ký thương hiệu ở dưới

hình thái từ

  • past : underwrote
  • PP : underwritten

Chuyên ngành

Kinh tế

bảo hiểm
underwrite agent
người đại lý nhận mua sắm bảo hiểm
bao mua
bao xài cổ phiếu
bù lỗ
nhận bao cấp
nhận bảo hiểm
nhận bảo đảm (rủi ro..)

Chứng khoán

Bao xài - hướng dẫn lãnh
  1. Saga.vn

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accede , agree to tướng , angel * , approve , back , bankroll * , collateral , consent , countersign , endow , finance , float , fund , guarantee , help , initial , okay * , pay , provide , provide financing , sanction , seal , secure , sign , sponsor , stake , subscribe , subsidize , tư vấn , bankroll , endorse , insure

Từ trái khoáy nghĩa