those là gì


1 - Đại kể từ hướng đẫn “These/ Those” (Demonstrative pronouns: “These / Those”)

Cách dùng của 2 đại kể từ hướng đẫn These & Those. 
These và Those là 2 đại kể từ hướng đẫn dùng làm thay cho thế hoặc nhằm chỉ những danh kể từ chỉ người hoặc vật ở dạng số nhiều. 
- These (đây, này): dùng nhằm chỉ NHIỀU người hoặc vật nằm tại GẦN người phát biểu.
- Those (đó, kia): dùng nhằm chỉ NHIỀU người hoặc vật nằm tại XA người phát biểu.

Bạn đang xem: those là gì

Một số khuôn câu với These & Those. 
1. These are / Those are

Dạng khẳng định: These are/ Those are + danh kể từ điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
These are my bags.(Đây là các cái túi của tôi.)
Those are my pens.(Kia là các cái cây bút của tôi.)

Dạng phủ định: These are not (These aren’t)/ Those are not (Those aren’t) + danh kể từ điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
These aren’t my bags.(Đây ko nên là các cái túi của tôi.)
Those aren’t my pens.(Đó ko nên là những khuôn cây bút của tôi.)

Dạng nghi ngại vấn: 
Câu hỏi: Are these/ Are those + danh kể từ điểm được số nhiều?
Câu trả lời: Yes, they are./ No, they aren’t.
Ví dụ: 
Are these your bags?(Đây liệu có phải là các cái túi của doanh nghiệp không?)
Yes, they are.(Đúng rồi.)
Are those your pens?(Đó liệu có phải là các cái cây bút của doanh nghiệp không?)
No, they aren’t.(Không, tê liệt ko nên là các cái cây bút của tớ.)

2. Câu chất vấn chính thức bởi “What”
Câu hỏi:  What are these?(Đây là khuôn gì?)What are those?(Kia là khuôn gì?)  
Trả lời: They are (They’re) + danh kể từ điểm được số nhiều.
Ví dụ: 
What are these?(Đây là khuôn gì?)
They are armchairs.(Chúng là những khuôn ghế bành.)
What are those?(Kia là khuôn gì?)
They are stereos.(Chúng là những giàn máy nghe nhạc.)


2 – Dạng số nhiều của danh kể từ (Plural forms of nouns)

Chỉ những danh kể từ điểm được mới mẻ với dạng số nhiều. Người hoặc vật với con số kể từ nhị trở lên trên tiếp tục nhằm ở dạng số nhiều.

Xem thêm: mind là gì

Một số quy tắc xây dựng dạng số nhiều của danh từ: 
a) Thêm “s” sau đa số những danh kể từ số ít
Ví dụ:
a bag(một khuôn túi)two bags(hai khuôn túi)
a pen(một khuôn bút) -   four pens(bốn khuôn bút)
b) Thêm “es” vào sau cùng những danh kể từ với kết giục bởi "ch, x, s, sh" 
Ví dụ:
a box(một khuôn hộp)five boxes(năm khuôn hộp)
a class(một lớp học)two classes(hai lớp học)
a dish(một khuôn đĩa)many dishes(nhiều khuôn đĩa)
c) Bỏ “y” và thêm thắt “ies” vào sau cùng danh kể từ với kết giục bởi “y” tuy nhiên trước "y" là một phụ âm 
Ví dụ:
a party(một bữa tiệc)some parties(vài bữa tiệc)
a city(một trở nên phố)five cities(năm trở nên phố)
d) Thêm “s” vào sau cùng những danh kể từ kết giục bởi “o” tuy nhiên trước "o" là một nguyên âm hoặc một số trong những kể từ là từ mượn của nước ngoài kết giục bởi "o"
Ví dụ:
a bamboo(một cây tre)two bamboos(hai cây tre)
a piano(một khuôn đàn piano)three pianos(ba khuôn đàn pian)
e) Thêm "es" vào sau cùng những danh kể từ kết giục bởi “o” tuy nhiên trước “o” là một phụ âm
Ví dụ: 
a tomato(một trái ngược cà chua)some tomatoes(vài trái ngược cà chua)
a potato(một củ khoai tây) -   many potatoes(nhiều củ khoai tây)
f) Thay "f" hoặc "fe" bởi "ves" vào sau cùng đa số những danh kể từ tận nằm trong bởi "f" hoặc "fe"
Ví dụ: 
a wolf(một con cái sói)six wolves(sáu con cái sói)
a shelf(một khuôn giá) -   two shelves(hai khuôn giá)

* Ngoại lệ:
a chef(một nhà bếp trưởng)some chefs(vài nhà bếp trưởng)
a roof(một cái nhà)five roofs(năm cái nhà)
a safe(một khuôn két sắt)two safes(hai khuôn két sắt)
g) Một số danh từ giữ vẹn toàn dạng khi gửi thanh lịch danh kể từ số nhiều
Ví dụ: 
a sheep(một con cái cừu)sheep(những con cái cừu)
an aircraft(một chiếc máy bay)aircraft(những cái máy bay)
h) Trường hợp bất quy tắc 
Ví dụ:
a woman(một người phụ nữ)women(những người phụ nữ)
a man(một người đàn ông)men(những người đàn ông)
a child(một đứa trẻ)children(những đứa trẻ)
a person(một người)people(nhiều người)


3 – Câu chất vấn với “Who, How many” (Who, How many-questions)

Question with Who: được dùng làm xác lập một người hoặc những người dân được nói tới là ai.
a) Câu hỏi: Who + be + đại kể từ hướng đẫn (this/ that)?
Trả lời: “It is + danh kể từ.” 
Ví dụ: 
Who is this?(Đây là ai)It’s Barack Obama.(Đó là Barack Obama.)

b) Câu hỏi: Who + be + đại kể từ nhân xưng (he, she, you, they)?
Trả lời: Đại kể từ nhân xưng + động kể từ to lớn be ứng + danh kể từ.
Ví dụ: 
Who is she?(Cô ấy là ai?)She’s Lan, my friend.(Cô ấy là Lan, các bạn tôi.)

Xem thêm: ưu tiên tiếng anh là gì

Question with How many : được dùng làm xác lập con số tồn tại của những sự vật điểm được.
Câu hỏi: How many + danh kể từ điểm được số nhiều + are there + (thành phần khác)?
Trả lời: There + is/are + con số (+ danh từ).
* Lưu ý: Danh kể từ nhập câu vấn đáp ở dạng số không nhiều hoặc số nhiều tùy nằm trong nhập con số tồn tại của vật. Và tao hoàn toàn có thể vấn đáp ở dạng cộc bằng phương pháp chỉ tạm dừng ở con số, ko nói tới danh kể từ và bộ phận tiếp sau đó.
Ví dụ: 
A:  How many chairs are there in the classroom?(Có từng nào khuôn ghế tựa nhập lớp học?)
B:  There are nine.(Có 9 khuôn.)
A:  How many computers are there in the classroom?(Có từng nào chiếc máy tính nhập lớp học?)
B:  There is one computer in the classroom.(Có một chiếc PC nhập lớp học tập.)

CÁC CỤM TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

These are my bags.(Đây là các cái túi của tôi.)  
What are these?(Đây là khuôn gì?)
Those are my pens.(Kia là các cái cây bút của tôi.)  
They are armchairs.(Chúng là những khuôn ghế bành.)  
These aren’t my bags.(Đây ko nên là các cái túi của tôi.)  
What are those?(Kia là khuôn gì?)  
Those aren’t my pens.(Đó ko nên là những khuôn cây bút của tôi.)  
They are stereos.(Chúng là những giàn máy nghe nhạc.)  
Are these your bags?(Đây liệu có phải là các cái túi của doanh nghiệp không?)  
Who is this?(Đây là ai)  
Yes, they are.(Đúng rồi.)  
It’s Barack Obama.(Đó là Barack Obama.)
Are those your pens?(Đó liệu có phải là các cái cây bút của doanh nghiệp không?)  
Who is she?(Cô ấy là ai?)  
No, they aren’t.(Không, tê liệt ko nên là các cái cây bút của tớ.)  
She’s Lan, my friend.(Cô ấy là Lan, các bạn tôi.)  
a bag(một khuôn túi)two bags(hai khuôn túi)  
a pen(một khuôn bút)four pens(bốn khuôn bút)  
a class(một lớp học)two classes(hai lớp học)
a box(một khuôn hộp)five boxes(năm khuôn hộp)  
a party(một bữa tiệc)some parties(vài bữa tiệc)  
a city(một trở nên phố)five cities(năm trở nên phố)  
a bamboo(một cây tre)two bamboos(hai cây tre)  
a piano(một khuôn đàn piano)three pianos(ba khuôn đàn pian)  
a tomato(một trái ngược cà chua)some tomatoes(vài trái ngược cà chua)  
a potato(một củ khoai tây)many potatoes(nhiều củ khoai tây)
a wolf(một con cái sói)six wolves(sáu con cái sói)  
a shelf(một khuôn giá)two shelves(hai khuôn giá)
a chef(một nhà bếp trưởng)some chefs(vài nhà bếp trưởng)  
a roof(một cái nhà)five roofs(năm cái nhà)
a safe(một khuôn két sắt)two safes(hai khuôn két sắt)
a sheep(một con cái cừu)sheep(những con cái cừu)  
an aircraft(một chiếc máy bay)aircraft(những cái máy bay)  
a woman(một người phụ nữ)women(những người phụ nữ)  
a man(một người đàn ông)men(những người đàn ông)  
a child(một đứa trẻ)children(những đứa trẻ)  
How many chairs are there in the classroom?(Có từng nào khuôn ghế tựa nhập lớp học?)  
There are nine.(Có 9 khuôn.)  
How many computers are there in the classroom?(Có từng nào chiếc máy tính nhập lớp học?)
There is one computer in the classroom.(Có một chiếc PC nhập lớp học tập.)