the press là gì

/pres/

Thông dụng

Danh từ

Sự xay, sự nén, sự bóp, sự ấn
a press of the hand
cái bóp tay
to give something a slight press
bóp nhẹ nhõm đồ vật gi, ấn nhẹ nhõm loại gì
Đám nhộn nhịp, sự nhộn nhịp đúc; sự quay quồng, sự khẩn trương, mức độ xay (của công việc)
to be lost in the press
bị lạc nhập chỗ đông người chen chúc
Doanh nghiệp in (và sản xuất) sách, báo chí truyền thông quyết định kỳ
Sự đôn đốc xay, sự quay quồng, sự vớ bật
there is a great press of business
công việc rất là quay quồng vớ bật
Cuộc láo chiến, cuộc loàn đả (trong một trận tiến công nhau)
Máy xay, máy nén
a cider-press
máy xay táo
hydraulic press
máy xay người sử dụng mức độ nước
Máy in (như) printing press; xí nghiệp sản xuất in; thuật in; sự in
in the press
đang in (sách...)
to send (go, come) to tát the press
đưa in, đem in
to correct the press
chữa những lỗi in
to sign for press
ký mang lại in
( the Press) báo chí
freedom of the press
quyền tự tại báo chí
to be favourably noticed by the press; to tát have a good press
được báo chí truyền thông ca ngợi
Tủ đóng góp nhập tường; tủ đứng nhiều ngăn (để ăn mặc quần áo, sách vở và giấy tờ...)
(hàng hải) sự căng hết
press of salt (canvas)
sự căng không còn buồm
(sử học) sự bắt lính
the Press Association (PA)
hãng Thông tấn Anh

Ngoại động từ

Ép, nén, bóp, ấn
to press grapes
ép nho
to press juice from (out of) orange
ép (vắt) cam lấy nước
to press the trigger of a gun
bóp cò súng
to press the button
ấn nút, bấm nút (cho máy chạy, bấm chuông năng lượng điện...); (nghĩa bóng) khởi điểm, quyết định
Là, ủi
to press clothes
là quần áo
Ép chặt, ghì chặt, siết chặt, ôm chặt, bóp chặt
to press someone's hand
siết chặt tay ai
to press someone to tát one's heart
ôm chặt ai nhập lòng
Thúc xay, đôn đốc bách, dồn ép
to press an attack
dồn dập tấn công
to press the enemy hard
dồn xay kẻ địch
to be hard pressed
bị đôn đốc ép; bị lâm vào hoàn cảnh cảnh khó khăn khăn
to be pressed with questions
bị căn vặn dồn
Thúc giục, thúc giục, khẩn hoản, vật nài xay (ai thực hiện gì)
to press someone for something
nài xay ai lấy loại gì
to press someone to tát vì thế something
thúc giục ai thực hiện loại gì
to press a gift upon someone
nài xay ai nên nhận phần quà tặng
to press an opinion upon someone
ép ai nên theo gót ý kiến
Nhấn mạnh
to press the question
nhấn mạnh nhập vấn đề
Đè nặng
to press the mind
đè nặng nề lên tâm trí
(sử học) bắt (lính); (nghĩa bóng) lấy, tước đoạt đoạt
to press something into the service of...
tước đoạt đồ vật gi nhằm người sử dụng mang lại...
Trưng dụng (ngựa...)

Nội động từ

Ép, bóp, ấn
to press on a button
ấn nút (điện...)
Xúm xít, xúm xít, chen lấn, quây chặt lấy
to press round someone
xúm xít xung quanh ai, quây chặt lấy ai
Thúc giục, đôn đốc xay, đôn đốc bách
time presses
thì giờ đôn đốc bách
nothing remains that presses
không còn tồn tại gì đôn đốc bách, không hề lại việc gì nên thực hiện gấp
Hối hả, vội vàng, vớ bật
to press through a crowd
hối hả chen lấn ra đám đông
( + on, upon) đè nặng
to press upon one's mind
đè nặng nề lên tâm trí

Cấu trúc từ

to press down
ấn xuống, đè xuống, đè xuống
to press for
thúc giục, đôn đốc bách, yên cầu đôn đốc bách
to be pressed for money
túng quẫn
to be pressed for time
thiếu thì giờ, thì giờ eo hẹp
to press forward
hối hả, vội vã vã
to press on
To press forward
Thúc giục, thúc giục, đôn đốc gấp
to press out
ép đi ra, vắt ra
to press up
xúm xít lại, xúm xít lại, quây chặt lại

Cơ khí & công trình

đè

Toán & tin cẩn

nhấn, ấn, bấm (phím)

Nguồn không giống

  • press : Foldoc

Xây dựng

sự ấn

Kỹ thuật công cộng

nén
ép
ép đè kim (vải)
ép là
ép vắt
giập
ấn
máy dập
máy đập
máy ép
máy in
máy giập
máy nén
máy nén ép
sự dập
sự ép
sự nén
súng phun

Kinh tế

áp lực
áp suất
bã ép
ép
nén
sự nén

Nguồn không giống

  • press : Corporateinformation
Máy dập, máy nén, máy xay, máy in, (v) dập, nén,ép

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
columnist , correspondent , editor , fourth estate * , interviewer , journalism , journalist , magazine , truyền thông , newspaper , newsperson , paper , periodical , photographer , publicist , publisher , reporter , writer , bunch , crowd , crush , drove , flock , herd , host , mob , multitude , pack , push , swarm , throng , bustle , confusion , demand , hassle , haste , hurry , rush , stress , urgency , fourth estate , medium , horde , mass , ruck
verb
bear down , bear heavily , bulldoze * , clasp , compress , condense , constrain , crowd , crush , cumber , depress , embrace , enfold , express , finish , flatten , force down , hold , hug , impel , iron , jam , level , mangle , mash , mass , move , pack , pile , pin down , ram , reduce , scrunch , shove , smooth , squash , squeeze , squish , steam , stuff , thrust , unwrinkle , weigh , afflict , assail , beg , beset , besiege , buttonhole * , come at , compel , demand , disquiet , enjoin , entreat , exhort , force , harass , implore , importune , insist on , lean on , oppress , petition , plague , plead , pressurize , push , railroad * , sadden , sell , sue , supplicate , torment , urge , vex , weigh down , work on , worry , flock , mob , throng , bear , bind , bother , bunch , cram , crunch , drive , emphasize , gather , hasten , horde , impact , impress , imprint , knead , pressure , roller , rush , tax , wring

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: the press là gì

Xem thêm: brought about là gì

NHÀ TÀI TRỢ