symbol là gì

/simbl/

Thông dụng

Danh từ

Biểu tượng; vật tượng trưng
white is the symbol of purity
màu white biểu tượng cho việc vô trắng
( + for something) ký hiệu
chemical symbol
ký hiệu hoá học

Ngoại động từ

(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) thể hiện, tượng trưng
Diễn đạt bởi vì tượng trưng

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Ký hiệu, tín hiệu, biểu tượng

Cơ khí & công trình

tượng trưng

Toán & tin

ký hiệu, dấu
symbol of operation
dấu phép tắc toán
algebraic symbol
dấu đại số
circumflex symbol
dấu mũ
improper symbol
dấu phi chính
numerical symbol
ký hiệu số
proper symbol
ký hiệu chân chính

Xây dựng

vật tượng trưng

Kỹ thuật công cộng

biểu tượng

Giải mến VN: Là ký hiệu hình đồ họa dùng để làm màn trình diễn một đối tượng người sử dụng. Ví dụ, hình tượng đàng (line symbol) màn trình diễn đối tượng người sử dụng dạng đàng, hình tượng điểm (marker symbol) mang lại đối tượng người sử dụng dạng điểm, hình tượng hình kín (shades symbol) mang lại đối tượng người sử dụng vùng, hình tượng chữ (text symbol) mang lại chú mến. Biểu tưởng được khái niệm bởi vì thật nhiều Điểm lưu ý, gồm những: color, kính thước, góc và nền. Xem thêm thắt text symbol (biểu tượng chữ), marker symbol (biểu tượng điểm), shade symbol (biểu tượng hình khép kín), và line symbol (biểu tượng đường).

Xem thêm: charging là gì

Bạn đang xem: symbol là gì

aiming symbol
biểu tượng đích
aiming symbol
biểu tượng mục tiêu
architectural symbol
biểu tượng loài kiến trúc
chain symbol
biểu tượng xích
currency symbol
biểu tượng chi phí tệ
flowchart symbol
biểu tượng lưu đồ
graphic symbol
biểu tượng đồ gia dụng họa
line symbol
biểu tượng đường
logic symbol
biểu tượng logic
marker symbol
biểu tượng điểm
multicolored symbol
biểu tượng nhiều màu
number enclosed within a circle (symbol)
biểu tượng số đem đàng tròn trặn bao quanh
Position Of Currency Symbol
vị trí hình tượng chi phí tệ
resource symbol
biểu tượng nguồn
screen symbol
biểu tượng mùng hình
shade symbol
biểu tượng hình khép kín
specific symbol
biểu tượng quánh trưng
Sub-Symbol
biểu tượng phụ
symbol environment
môi ngôi trường của biểu tượng
symbol table
bảng biểu tượng
text symbol
biểu tượng chữ
kí hiệu
CESD (compositeexternal symbol dictionary)
từ điển kí hiệu ngoài phức hợp
type designation or symbol
kí hiệu loại bougie
ký hiệu

Giải mến VN: Hình, hình mẫu tự động hoặc hoặc chữ nhằm chỉ những thành phần máy. Thí dụ : X thay cho thế mang lại năng lượng điện kháng.

absolute symbol
ký hiệu tuyệt đối
abstract symbol
ký hiệu trừu tượng
aiming symbol
ký hiệu chỉ hướng
annotation symbol
ký hiệu chú thích
basic symbol
ký hiệu cơ bản
block started by symbol (BSS)
khối khởi điểm bởi vì ký hiệu
bounding symbol
ký hiệu giới hạn
breakpoint symbol
ký hiệu điểm ngắt
BSS (blockstarted by symbol)
khối khởi điểm bởi vì ký hiệu
check protect symbol
ký hiệu đảm bảo an toàn séc
check symbol
ký hiệu kiểm tra
chemical symbol
ký hiệu hóa học
class symbol
ký hiệu lớp
component symbol
ký hiệu linh kiện
component symbol
ký hiệu trở nên phần
composite external symbol dictionary
từ điển ký hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD)
từ điển ký hiệu ngoài phức hợp
composite symbol
ký hiệu láo lếu hợp
composite symbol
ký hiệu phức hợp
concept symbol
ký hiệu khái niệm
connected symbol
ký hiệu đấu dây
control symbol
ký hiệu điều khiển
conventional symbol
ký hiệu quy ước
currency symbol
ký hiệu chi phí tệ
decimal symbol
ký hiệu thập phân
decision symbol
ký hiệu quyết định
device symbol
ký hiệu thiết bị
display symbol
ký hiệu hiển thị
dollar (symbol)
ký hiệu $
drawing symbol
ký hiệu bạn dạng vẽ
electrical symbol
ký hiệu điện
entry symbol
ký hiệu nhập
error symbol
ký hiệu sai số
ESD (externalsymbol dictionary)
từ điển ký hiệu ngoài
external symbol
ký hiệu ngoài
fixed currency symbol
ký hiệu chi phí tệ cố định
floating currency symbol
ký hiệu chi phí tệ động
flowchart symbol
ký hiệu lưu đồ
free symbol
ký hiệu tự động do
free symbol sequence
dãy ký hiệu tự động do
functional symbol
ký hiệu chức năng
generated symbol (gensym)
ký hiệu phân phát sinh
gensym (generatedsymbol)
ký hiệu phân phát sinh
graphic symbol
ký hiệu đồ gia dụng họa
graphic symbol set
tập ký hiệu đồ gia dụng họa
graphical symbol
ký hiệu sơ đồ gia dụng điện
graphics symbol
ký hiệu đồ gia dụng họa
graphics symbol mix (GSS)
tập (hợp) ký hiệu đồ gia dụng họa
GSS (graphicssymbol set)
tập (hợp) ký hiệu đồ gia dụng họa
ideographic symbol
dấu ký hiệu
image symbol mix (lSS)
bộ ký hiệu hình ảnh
image symbol mix (lSS)
tập ký hiệu hình ảnh
ISS (imagesymbol set)
bộ ký hiệu hình ảnh
ISS (imagesymbol set)
tập ký hiệu hình ảnh
kronecker symbol
ký hiệu Krônecke
letter symbol
ký hiệu bởi vì chữ
line delete symbol
ký hiệu bỏ dòng
line delete symbol
ký hiệu xóa dòng
line-deletion symbol
ký hiệu bỏ dòng
line-deletion symbol
ký hiệu xóa dòng
line-end symbol
ký hiệu kết giục dòng
list of symbol
bảng ký hiệu quy ước
logic symbol
ký hiệu logic
logical character delete symbol
ký hiệu xóa ký tự động logic
logical editing symbol
ký hiệu biên soạn thảo logic
logical escape symbol
ký hiệu bay logic
logical line delete symbol
ký hiệu xóa loại logic
logical line over symbol
ký hiệu cuối loại logic
logical symbol
ký hiệu logic
manipulator, symbol
máy tinh chỉnh ký hiệu
math symbol
ký hiệu toán học
Maximum Symbol Inversion (MSI)
đảo ký hiệu vô cùng đại
meta-symbol
siêu ký hiệu
mnemonic symbol
ký hiệu dễ dàng nhớ
mnemonic symbol
ký hiệu dễ dàng nhớ
model symbol
ký hiệu tế bào hình
multicolored symbol
ký hiệu nhiều màu
negative symbol
ký hiệu âm
non-terminal symbol
ký hiệu ko tận cùng
numeric symbol
ký hiệu số
numerical symbol
ký hiệu số
outline symbol
ký hiệu tía cục
pictorial symbol
ký hiệu bởi vì ảnh
programmed symbol mix (PS)
tập ký hiệu được lập trình
proper symbol
ký hiệu chân chính
PS (programmedsymbol set)
tập ký hiệu được lập trình
reference symbol
ký hiệu tham ô chiếu
relation symbol
ký hiệu quan lại hệ
resource symbol
ký hiệu nguồn
root symbol
ký hiệu gốc
screen symbol
ký hiệu mùng hình
separator symbol
ký hiệu tách
sequence symbol
ký hiệu dãy
service symbol
ký hiệu dịch vụ
SRT (symbolresolution table)
bảng phân giải ký hiệu
SRTD (symbolresolution table directory)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
SRTE (symbolresolution table entry)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
star symbol *
ký hiệu hình sao (*)
summation symbol
ký hiệu tổng
surface symbol
ký hiệu bề mặt
surface symbol
ký hiệu hệ thống
surface-finish symbol
ký hiệu phỏng nhẵn mặt phẳng (trên bạn dạng vẽ)
symbol analysis
sự phân tách ký hiệu
symbol code
mã ký hiệu
symbol font
phông ký hiệu
symbol generator
bộ sinh ký hiệu
symbol indicator tube
đèn thông tư ký hiệu
symbol key
phím ký hiệu
symbol of existential quantifier
ký hiệu lượng hóa tồn tại
symbol of universal quantifier
ký hiệu lượng hóa phổ biến
symbol rate
lưu lượng ký hiệu
symbol reference
sự tham ô chiếu ký hiệu
symbol resolution table (SRT)
bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table directory (SRTD)
thư mục bảng phân giải ký hiệu
symbol resolution table entry (SRTE)
sự nhập bảng phân giải ký hiệu
symbol set
bộ ký hiệu
symbol set
tập phù hợp những ký hiệu
symbol set
tập ký hiệu
symbol string
chuỗi ký hiệu
symbol substitution
sự thay cho thế ký hiệu
symbol table
bảng ký hiệu
system symbol
ký hiệu bề mặt
system symbol
ký hiệu hệ thống
terminal symbol
ký hiệu đầu cuối
tracking symbol
ký hiệu thám thính theo
tracking symbol
ký hiệu tạo nên vết
tracking symbol
ký hiệu tạo nên vệt
tracking symbol
ký hiệu theo đuổi vết
triple plane symbol set
tập ký hiệu mặt mũi bội ba
variable symbol
ký hiệu biến
vector group symbol
ký hiệu tổ nối dây
vector symbol mix (VSS)
tập phù hợp ký hiệu vectơ
VSS (vectorsymbol set)
tập ký hiệu vectơ
ký hiệu quy ước
list of symbol
bảng ký hiệu quy ước
dấu
dấu hiệu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
attribute , badge , denotation , design , device , emblem , figure , image , indication , logo , mark , motif , note , numeral , pattern , regalia , representation , stamp , token , type , sign , archetype , breve , bullet , cedilla , character , circumflex , colophon , creed , cross , dagger , diaeresis , diagram , dieresis , diesis , double dagger , em dash , en dash , ensign , fist , gesture , glyph , hacek , hand , hieroglyph , hieroglyphic , icon , ideogram , index , letter , logogram , logograph , logotype , macron , mascot , notation , obelisk , oriflamme , paragraph mark , pentacle , pentagram , subscript , superscript , symbolization , totem , trademark , typification , umlaut , wedge