supplies là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to supply
Phân kể từ hiện tại tại supplying
Phân kể từ vượt lên khứ supplied
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại supply supply hoặc suppliest¹ supplies hoặc supplieth¹ supply supply supply
Quá khứ supplied supplied hoặc suppliedst¹ supplied supplied supplied supplied
Tương lai will/shall² supply will/shall supply hoặc wilt/shalt¹ supply will/shall supply will/shall supply will/shall supply will/shall supply
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại supply supply hoặc suppliest¹ supply supply supply supply
Quá khứ supplied supplied supplied supplied supplied supplied
Tương lai were to supply hoặc should supply were to supply hoặc should supply were to supply hoặc should supply were to supply hoặc should supply were to supply hoặc should supply were to supply hoặc should supply
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại supply let’s supply supply
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.