strengthening là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to strengthen
Phân kể từ hiện tại tại strengthening
Phân kể từ quá khứ strengthened
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strengthen strengthen hoặc strengthenest¹ strengthens hoặc strengtheneth¹ strengthen strengthen strengthen
Quá khứ strengthened strengthened hoặc strengthenedst¹ strengthened strengthened strengthened strengthened
Tương lai will/shall² strengthen will/shall strengthen hoặc wilt/shalt¹ strengthen will/shall strengthen will/shall strengthen will/shall strengthen will/shall strengthen
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại strengthen strengthen hoặc strengthenest¹ strengthen strengthen strengthen strengthen
Quá khứ strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened strengthened
Tương lai were to strengthen hoặc should strengthen were to strengthen hoặc should strengthen were to strengthen hoặc should strengthen were to strengthen hoặc should strengthen were to strengthen hoặc should strengthen were to strengthen hoặc should strengthen
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại strengthen let’s strengthen strengthen
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.