spheres là gì

/sfiə/

Thông dụng

Danh từ

Hình cầu
Khối cầu, trái khoáy cầu; mặt mũi cầu
(thơ ca) khung trời, vũ trụ; thiên thể, thiên cầu
Lãnh vực hoạt động và sinh hoạt, phạm vi; tầm hình ảnh hưởng
sphere of action
khu vực hình ảnh hưởng
that does not come withing my sphere
việc ấy ko nằm trong phạm vi quyền lực tối cao của tôi
Giới, địa điểm xã hội; vị trí vô xã hội
doctrine of the sphere
hình học tập và lượng giác cầu

Ngoại động từ

Cho vô vào một trái khoáy cầu
Làm trở thành hình cầu
(thơ ca) tưng bốc lên tận mây xanh

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Hình cầu, khối cầu

Cơ khí & công trình

khối cầu

Toán & tin

hình cầu, mặt mũi cầu
sphere of inversion
hình cầu nghịch ngợm đảo
celestial sphere
(thiên văn ) thiê cầu
circumsribed sphere
hình cầu nước ngoài tiếp
director sphere
mặt cầu chuẩn
escribed sphere
hình cầu bàng tiếp
imaginary sphere
hình cầu ảo
inscribed sphere
hình cầu nội tiếp
limit sphere
mặt cầu giới hạn
null sphere
hình cầu điểm
point sphere
hình cầu điểm
proper sphere
hình cầu chân chính
oriented sphere
hình cầu ấn định hướng
osculating sphere
hình cầu mật tiếp

Xây dựng

phạm vi lĩnh vực

Điện

phẳng đều

Kỹ thuật công cộng

bi
hình cầu
center of sphere
tâm hình cầu
circumference of a sphere
đường tròn trặn rộng lớn (của hình cầu)
circumscribed sphere
hình cầu nước ngoài tiếp
director sphere
hình cầu chuẩn
escribed sphere
hình cầu bàng tiếp
fermi sphere
hình cầu Fermi
hollow sphere
hình cầu rỗng
imaginary sphere
hình cầu ảo
inscribed sphere
hình cầu nội tiếp
integrator sphere
hộp trắc quang quẻ hình cầu
null sphere
hình cầu điểm
oriented sphere
hình cầu ấn định hướng
osculating sphere
hình cầu mật tiếp
point sphere
hình cầu điểm
proper sphere
hình cầu chân chính
space grid welding sphere connector
mối nối hàn mạng không khí hình cầu
sphere gap
khe hở hình cầu
sphere gap
khe phóng năng lượng điện hình cầu
sphere of action
hình cầu tác dụng
sphere of inversion
hình cầu nghịch ngợm đảo
sphere of inversion
hình cầu nghịch ngợm hòn đảo,
sphere of reflection
hình cầu Ewald
sphere of reflection
hình cầu phản xạ
water sphere
bể chứa chấp nước hình cầu
hình trái khoáy cầu
mặt cầu
quả cầu
quả cầu nhỏ
viên

Kinh tế

phạm vi
retailing sphere
phạm vi cung cấp lẻ
sphere of business
phạm vi kinh doanh
sphere of circulation
phạm vi lưu thông
sphere of consumption
phạm vi xài dùng
sphere of influence
phạm vi hình ảnh hưởng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
apple * , ball , big xanh rờn marble , circle , earth , globe , globule , orb , pellet , pill , planet , rondure , round , bailiwick , capacity , champaign , class , compass , demesne , department , dominion , employment , field , function , ground , jungle , jurisdiction , level , neck of the woods , orbit , pale , position , precinct , province , range , rank , realm , scope , station , stomping ground , stratum , terrain , territory , turf * , walk of life , zone , ambit , extension , extent , purview , reach , sweep , swing , area , arena , beat , business , circuit , domain name , influence , milieu , order , orrery , preserve , region , sky , sphericity , spheroid , spheroidicity , star , theater