speculation là gì

/,spekju'leiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự suy xét, sự nghiên cứu
Sự suy đoán
Sự đầu tư mạnh, sự tích trữ; sinh hoạt đầu tư mạnh, tích trữ
to buy something as a speculation
mua tích trữ vật gì
(đánh bài) trò đùa mua sắm bán
Quan hệ kinh doanh sale.. nhập sự đầu cơ
to buy many shares as a speculation
mua nhiều CP nhằm đầu cơ

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán kinh tế tài chính ) sự đầu cơ

Kinh tế

đầu cơ
đầu cơ triệu chứng khoán
sự đầu tư mạnh triệu chứng khoán

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
belief , brainwork , cerebration , cogitation , conjecture , consideration , contemplation , deliberation , excogitation , guesstimate , guesswork , hunch , hypothesis , meditation , opinion , reflection , review , shot , shot in the dark * , sneaking suspicion , stab , stab in the dark , studying , supposition , surmise , thinking , thought , weighing , backing , flier * , flutter , gambling , hazard , piece , plunge , right money , risky business , risky venture , smart money , spec , speculative enterprise , stab * , venture , wager , rumination , bet , risk , gamble , reasoning , theory

Từ trái khoáy nghĩa