sincerely là gì

 • /sin'siəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cơ hội chân thành
  thank somebody sincerely
  thành thiệt cảm ơn
  yours sincerely
  bạn tình thật của anh ý (viết ở cuối thư)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  aboveboard , candidly , deeply , earnestly , frankly , from bottom of heart , genuinely , in all conscience , in all sincerity , ingenuously , in good faith , naturally , profoundly , really , truly , truthfully , wholeheartedly , without equivocation

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: sincerely là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: wash up là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: evaporation là gì