shorts đọc tiếng anh là gì

shorts

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: shorts đọc tiếng anh là gì

UK/ʃɔːts/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ʃɔːrts/

  • /ʃ/ as in she
  • /ɔː/ as in horse
  • /t/ as in town
  • /s/ as in say
  • /ʃ/ as in she
  • /ɔː/ as in horse
  • /r/ as in run
  • /t/ as in town
  • /s/ as in say