scrolling là gì

/Phiên âm này đang được đợi chúng ta trả thiện/

Toán & tin yêu

cuốn

Giải quí VN: Di fake hành lang cửa số nang hoặc dọc sao mang đến địa điểm của chính nó phía trên những thay cho thay đổi của một tư liệu hoặc một phiếu công tác làm việc. Trong một vài lịch trình, cuộn và vẻ con cái chạy được phân biệt không giống nhau. Khi chúng ta tổ chức cuộn, con cái chạy vẫn không thay đổi tác. Tuy nhiên, trong số lịch trình không giống, việc cuộn screen cũng dịch chuyển con cái chạy.

back-scrolling
sự cuốn lùi
back-scrolling
sự cuộn lùi
display scrolling
sự cuộn mùng hình
line scrolling
sự cuộn dòng
scrolling action
hành động cuộn
scrolling action
thao tác cuộn
scrolling arrows
các mũi thương hiệu cuộn
scrolling button
nút cuộn
scrolling increment
khoảng cuộn
scrolling information
thông tin yêu cuộn
Scrolling Text Option
chức năng văn bạn dạng cuộn
textual scrolling information
thông tin yêu cuộn theo gót vẹn toàn bản
vertical scrolling
sự cuộn dọc
vertical scrolling
sự cuộn trực tiếp đứng
sự cuốn

Giải quí VN: Di fake hành lang cửa số nang hoặc dọc sao mang đến địa điểm của chính nó phía trên những thay cho thay đổi của một tư liệu hoặc một phiếu công tác làm việc. Trong một vài lịch trình, cuộn và vẻ con cái chạy được phân biệt không giống nhau. Khi chúng ta tổ chức cuộn, con cái chạy vẫn không thay đổi tác. Tuy nhiên, trong số lịch trình không giống, việc cuộn screen cũng dịch chuyển con cái chạy.

Bạn đang xem: scrolling là gì

Xem thêm: 3rd là gì

back-scrolling
sự cuốn lùi
back-scrolling
sự cuộn lùi
display scrolling
sự cuộn mùng hình
line scrolling
sự cuộn dòng
vertical scrolling
sự cuộn dọc
vertical scrolling
sự cuộn trực tiếp đứng
sự cuộn

Giải quí VN: Di fake hành lang cửa số nang hoặc dọc sao mang đến địa điểm của chính nó phía trên những thay cho thay đổi của một tư liệu hoặc một phiếu công tác làm việc. Trong một vài lịch trình, cuộn và vẻ con cái chạy được phân biệt không giống nhau. Khi chúng ta tổ chức cuộn, con cái chạy vẫn không thay đổi tác. Tuy nhiên, trong số lịch trình không giống, việc cuộn screen cũng dịch chuyển con cái chạy.

back-scrolling
sự cuốn lùi
back-scrolling
sự cuộn lùi
display scrolling
sự cuộn mùng hình
line scrolling
sự cuộn dòng
vertical scrolling
sự cuộn dọc
vertical scrolling
sự cuộn trực tiếp đứng
sự cuộn ngang (màn hình)

sự coi lướt