scorn là gì

/skɔ:n/

Thông dụng

Danh từ

Sự coi thường bỉ, sự coi thường miệt, sự coi thường rẻ
to think scorn of somebody
khinh bỉ người nào
to be laughed vĩ đại scorn
bị chế nhạo, bị coi khinh
Đối tượng bị coi thường bỉ

Ngoại động từ

Khinh bỉ, coi thường miệt, coi thường thông thường, coi khinh; ko thèm
to scorn lying (a lie, vĩ đại lie)
không thèm thưa dối

Hình thái từ

  • Ved : Scorned
  • Ving: Scorning

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

coi thường

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
contemptuousness , contumely , derision , despisal , despisement , despite , disdain , disparagement , disregard , jeering , mockery , ridicule , sarcasm , scoffing , scornfulness , slight , sneer , sport , taunting , teasing , contempt , arrogance , condescension , despicability , hauteur , opprobrium
verb
abhor , avoid , be above , confute , consider beneath one , contemn , defy , deride , despise , disdain , disregard , flout , gibe , hate , ignore , make fun of , mock , put down , refuse , refute , reject , renounce , repudiate , ridicule , lập cập down * , scoff at , shun , slight , sneer , spurn , taunt , trash * , turn back on , turn nose up at , scout , condemn , contempt , derision , jeer , ostracize , scoff , snub

Từ trái ngược nghĩa