responsibility là gì

Công cụ cá nhân
 • Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm; sự Chịu trách móc nhiệm; bổn phận; nghĩa vụ
  to bear full responsibility for one's act
  chịu trọn vẹn trách móc nhiệm về hành vi của mình
  to take the responsibility đồ sộ tự something
  nhận trách móc nhiệm thực hiện điều gì
  to disclaim all responsibility
  hoàn toàn ko Chịu trách móc nhiệm
  a family is a great responsibility
  gia đình là một trong trách móc nhiệm lớn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  mức Chịu trách móc nhiệm
  sự sở hữu trách móc nhiệm
  trách nhiệm
  Contractor's responsibility for the Care of the Works
  trách nhiệm trong phòng thầu về coi nom công trình
  limited responsibility
  trách nhiệm hữu hạn
  Risks and Responsibility, allocation of
  phân phân chia khủng hoảng rủi ro và trách móc nhiệm
  without our responsibility
  ngoài trách móc nhiệm của bọn chúng tôi

  Kinh tế

  trách nhiệm
  authority-responsibility relationship
  quan hệ quyền hành-trách nhiệm
  bear joint responsibility [[]] (to...)
  chịu trách móc nhiệm liên đới
  capacity for responsibility
  năng lực trách móc nhiệm
  Certificate of Financial Responsibility
  giấy ghi nhận trách móc nhiệm tài chính
  chain of responsibility
  trách nhiệm thừng chuyền
  civil responsibility
  trách nhiệm dân sự
  clause limiting the responsibility
  điều khoản hạn toan trách móc nhiệm
  corporate responsibility
  trách nhiệm nằm trong đồng
  custodial responsibility
  trách nhiệm bảo quản
  distribution responsibility
  trách nhiệm phân chia chịu
  dual responsibility
  trách nhiệm tay đôi
  evasion of responsibility
  sự lảng tách trách móc nhiệm
  financial responsibility
  trách nhiệm về tài chính
  legal responsibility
  trách nhiệm pháp luật luật pháp
  material responsibility
  trách nhiệm vật chất
  non-responsibility clause
  điều khoản miễn trách móc nhiệm
  principle of co-responsibility
  nguyên tắc nằm trong Chịu trách móc nhiệm
  responsibility accounting
  quá trình hoạnh toán trách móc nhiệm
  responsibility accounting
  sự đo lường và tính toán sở hữu trách móc nhiệm
  responsibility audit
  thẩm tra trách móc nhiệm
  responsibility centre
  trung tâm trách móc nhiệm
  responsibility clause
  điều khoản trách móc nhiệm
  responsibility payment
  tiền thưởng trách móc nhiệm
  responsibility system
  chế chừng trách móc nhiệm
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội
  social responsibility
  trách nhiệm xã hội (của những doanh nghiệp lớn...)
  sole responsibility for one's own profit
  trách nhiệm tự động Chịu câu nói. lỗ
  take on a responsibility (to..)
  nhận trách móc nhiệm
  take on responsibility
  nhận trách móc nhiệm

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  albatross * , amenability , answerability , authority , boundness , burden , care , charge , constraint , contract , culpability , duty , encumbrance , engagement , fault , guilt , holding the bag , importance , incubus , incumbency , liability , obligation , obligatoriness , onus , pledge , power , rap , restraint , subjection , trust , ability , capableness , capacity , competency , conscientiousness , dependability , dependableness , efficiency , faithfulness , firmness , honesty , levelheadedness , loyalty , rationality , reliability , sensibleness , soberness , stability , steadfastness , trustiness , uprightness , commitment , imperative , must , need , accountability , blame , function , sphere

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: responsibility là gì

  Xem thêm: bean là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ