resolve là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to resolve
Phân kể từ hiện tại tại resolving
Phân kể từ vượt lên khứ resolved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại resolve resolve hoặc resolvest¹ resolves hoặc resolveth¹ resolve resolve resolve
Quá khứ resolved resolved hoặc resolvedst¹ resolved resolved resolved resolved
Tương lai will/shall² resolve will/shall resolve hoặc wilt/shalt¹ resolve will/shall resolve will/shall resolve will/shall resolve will/shall resolve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại resolve resolve hoặc resolvest¹ resolve resolve resolve resolve
Quá khứ resolved resolved resolved resolved resolved resolved
Tương lai were to resolve hoặc should resolve were to resolve hoặc should resolve were to resolve hoặc should resolve were to resolve hoặc should resolve were to resolve hoặc should resolve were to resolve hoặc should resolve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại resolve let’s resolve resolve
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.