required là gì

Công cụ cá nhân
 • /ri'kwaiə(r)/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khẩn cần

  Kỹ thuật cộng đồng

  cần
  chờ đợi
  đòi hỏi

  Kinh tế

  cần
  đòi hỏi
  yêu cầu

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  crave , depend upon , desire , feel necessity for , have need , hurting for , lack , miss , stand in need , wish , assert oneself , beg , beseech , bid , Hotline for , Hotline upon , cause , challenge , claim , command , compel , constrain , demand , direct , enjoin , entail , exact , expect , insist upon , instruct , involve , look for , obligate , oblige , order , postulate , push for , request , requisition , solicit , take , ask , necessitate , need , want , insist on , suppose , force

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: required là gì

  Xem thêm: trade fair là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ