regulator là gì

/'regjuleitə/

Thông dụng

Danh từ

Người điều chỉnh
Máy điều chỉnh
người lãnh đạo
a pressure temperature regulator
bộ điều hoà áp suất

Chuyên ngành

Toán & tin

(điều khiển học tập ) loại điều chỉnh
perfect regulator
cái kiểm soát và điều chỉnh trả hảo
pilot actuated regulator
cái kiểm soát và điều chỉnh hiệu quả con gián tiếp

Xây dựng

bộ kiểm soát và điều chỉnh, cỗ thay đổi, cỗ ổn định quyết định, công nhân điều chỉnh

Cơ - Điện tử

Bộ kiểm soát và điều chỉnh, cỗ điều tiết

Cơ khí & công trình

cửa cống lấy nước

Đo lường & điều khiển

cái điều chỉnh

Giải mến EN: A person or thing that regulates; specific uses include: a device that can vary the quantity of something according vĩ đại a mix plan or hold it vĩ đại a predetermined value..

Giải mến VN: Một người hay là một vật điều chỉnh; dùng nhập ngôi trường hợp: một khí giới hoàn toàn có thể thay cho thay đổi con số của một loại bám theo plan và được đặt điều hoặc lưu giữ nó ở độ quý hiếm đặt điều trước.

Bạn đang xem: regulator là gì

Xem thêm: constituents là gì

Kỹ thuật công cộng

bộ điều khiển
alternator regulator
bộ điều khiển và tinh chỉnh máy phát
bộ điều chỉnh

Giải mến VN: Sở phận hoặc mạch lưu giữ đại lượng năng lượng điện ở tầm mức đòi hỏi (ví dụ: năng lượng điện áp, loại năng lượng điện, tần số, hoặc đặc thù cơ học) ở tầm mức quyết định trước, thông thường bằng phương pháp đối chiếu với đại lượng cần thiết ổn định quyết định với đại lượng hình mẫu.

acetylene pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất axetylen
acetylene pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh axetylen
acetylene regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh axetylen
acetylene regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh đá
air regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh cung cấp gió
air regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh ko khí
atmospheric regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh ko khí
back and boots regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
back pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất thấp
boosting regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tăng đẩy
brake pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp lực nặng nề phanh
buck-boost regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh đẩy kéo
bucking regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh rời xóc
capacity regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh công suất
carbon pile regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh pin cacbon
cascade regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nối cấp
charging regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nạp
constant level regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nấc nước
crankcase pressure regulator
bộ điêu chỉnh áp suất cácte
crankcase pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất cacte
demand regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh bám theo nhu cầu
differential pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh hiệu áp
draught regulator (draftregulator)
bộ kiểm soát và điều chỉnh bú mớm gió
energy regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng
feedback regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh thông tin// hồi tiếp
field regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh trường
flow regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh loại chảy
flow regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh lưu lượng
frequency regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tần số
gas regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh khí
hydraulic regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh thủy lực
induction regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh cảm ứng
level regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nấc lỏng
liquid feed regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh hỗ trợ lỏng
liquid level regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nấc lỏng
mixture regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh lếu hợp
oil pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất dầu
oxygen regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh oxy
PID regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh PID
pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp lực
pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất
pressure releasing regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh rời áp
pulse-type regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh (điện áp) loại xung
rheostatic regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh (dùng) trở thành trở
SCR regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tyristo
series regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh nối tiếp
shunt regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh giắt sun
slip regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh chừng trượt
speed regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tốc độ
static regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh (điện áp) tĩnh
static regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tĩnh
steam regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tương đối nước
stepping regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh bước
suction pressure regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh áp suất thấp
tension regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
Tirrell regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh Tirrell
Tirrill regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh Tirrill
transistorized regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh tranzito hóa
vacuum regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh chân không
valve regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh vày van
voltage regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện áp
voltage regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh năng lượng điện thế
window regulator
bộ kiểm soát và điều chỉnh cửa ngõ sổ
bộ điều tiết
air-pressure regulator
bộ thay đổi lực khí
current regulator
bộ thay đổi loại điện
flow regulator
bộ thay đổi loại song
flow regulator
bộ thay đổi loại sông
oil pressure regulator
bộ thay đổi áp suất dầu
oil temperature regulator
bộ thay đổi sức nóng chừng dầu
system pressure regulator
bộ thay đổi áp suất (van rời áp nhập phun K)
voltage regulator
bộ thay đổi năng lượng điện thế
bộ ổn định định

Giải mến VN: Sở phận hoặc mạch lưu giữ đại lượng năng lượng điện ở tầm mức đòi hỏi (ví dụ: năng lượng điện áp, loại năng lượng điện, tần số, hoặc đặc thù cơ học) ở tầm mức quyết định trước, thông thường bằng phương pháp đối chiếu với đại lượng cần thiết ổn định quyết định với đại lượng hình mẫu.

compensated regulator
bộ ổn định quyết định bù
electronic regulator
bộ ổn định quyết định năng lượng điện tử
frequency regulator
bộ ổn định quyết định tần số
gain regulator
bộ ổn định quyết định tăng ích
potential regulator
bộ ổn định quyết định năng lượng điện thế
speed regulator
bộ ổn định quyết định tốc độ
static regulator
bộ ổn định quyết định tĩnh
transistorized regulator
bộ ổn định quyết định tranzito hóa
transmission regulator
bộ ổn định quyết định truyền
voltage regulator
bộ ổn định quyết định năng lượng điện áp
Zenner diode voltage regulator
bộ ổn định quyết định đi-ốt Zenner
cấu điều chỉnh
cống điều tiết
main head regulator
cống thay đổi đầu kênh chính
pressure regulator
cống thay đổi sở hữu áp
skimming type regulator
cống thay đổi qua quýt đỉnh
máy điều chỉnh
pressure regulator
máy kiểm soát và điều chỉnh áp lực
regulator valve
van máy điều chỉnh
self-tuning regulator
máy kiểm soát và điều chỉnh tự động xoay vòng
temperature regulator
máy kiểm soát và điều chỉnh sức nóng độ
mưa điều chỉnh
thiết bị điều chỉnh
capacity regulator [adjuster]
thiết bị kiểm soát và điều chỉnh công suất
exhaust valve regulator
thiết bị kiểm soát và điều chỉnh nài xả

Kinh tế

người điều chỉnh
người cai quản lý
người vận hành, người điều chỉnh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa