references là gì

/'refərəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự gửi cho tới (một người, một nhóm chức sở hữu thẩm quyền) nhằm kiểm tra, sự gửi gắm mang lại giải quyết và xử lý (một yếu tố gì); thẩm quyền giải quyết
outside the reference of the tribunal
ngoài phạm vi thẩm quyền của toà án
Sự căn vặn ý kiến
he acted without reference to lớn me
anh ấy thực hiện tuy nhiên ko căn vặn chủ kiến tôi
Sự coi, sự tham ô khảo
to make reference to lớn a dictionary
tham khảo kể từ điển
reference book
sách tham ô khảo
reference library
thư viện tra cứu giúp (không mang lại mượn)
Sự ám chỉ, sự nói đến việc, sự nhắc đến
to make reference to lớn a fact
nhắc cho tới một vụ việc gì
Sự tương quan, sự mối quan hệ, sự bám dáng vẻ tới
in (with) reference to
về (vấn đề gì...); sở hữu tương quan tới
without reference to
không sở hữu tương quan gì đến; ko kể gì
Sự reviews, sự ghi nhận (lý lịch, tư cơ hội, công tác làm việc...); người reviews, người ghi nhận (lý lịch, tư cơ hội, công tác làm việc...); giấy tờ triệu chứng nhận
to take up someone's references
tìm hiểu lý lịch (tư cơ hội...) của ai
to have good references
có giấy tờ reviews chất lượng, sở hữu giấy tờ ghi nhận tốt
to give someone as a reference
viện triệu chứng ai; nhờ ai giới thiệu
Dấu hướng dẫn đoạn tìm hiểu thêm (trong một cuốn sách)

Hình thái từ

  • referenced (V-ed)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự quy chiếu, mốc quy chiếu, sự tham ô khảo

Hóa học tập & vật liệu

làm mốc

Xây dựng

có tính chuẩn

Đo lường & điều khiển

mốc qui chiếu

Điện

sự qui chiếu

Điện lạnh

vật quy chiếu

Kỹ thuật công cộng

dấu quy chiếu,tham ô chiếu
điểm chuẩn
concentration of grid of reference points
sự triệu tập những điểm chuẩn
Hypothetical Reference Point (HRX)
điểm chuẩn chỉnh fake định
Mouth Reference Point (MRP)
điểm chuẩn chỉnh của miệng
Optical Reference Point (ORP)
điểm chuẩn chỉnh quang
Power difference in dB between any point and a reference point (DBR)
Chênh chéo năng suất tính vày dB thân ái một điểm ngẫu nhiên với cùng 1 điểm chuẩn
QoS Reference Point (QRP)
điểm chuẩn chỉnh quality dịch vụ
Radio Relay Reference Point (RRRP)
điểm chuẩn chỉnh của vô tuyến gửi tiếp
Reference point (ISDN) (R)
điểm chuẩn chỉnh (ISDN)
Reference Point (ISDN) (U)
điểm chuẩn chỉnh U (ISDN)
reference point for planning
điểm chuẩn chỉnh quy hoạch
Reference Points (RP)
các điểm chuẩn
điểm quy chiếu
character reference point
điểm quy chiếu ký tự
mẫu
mốc
sự quy chiếu
sự tham ô chiếu
backward reference
sự tham ô chiếu ngược
cross reference
sự tham ô chiếu chéo
entry reference
sự tham ô chiếu mục nhập
external reference (EXTRN)
sự tham ô chiếu ngoài
file reference
sự tham ô chiếu tập dượt tin
forward reference
sự tham ô chiếu trước
frequency reference
sự tham ô chiếu tần số
input/output reference
sự tham ô chiếu vào/ra
line reference
sự tham ô chiếu dòng
programming reference
sự tham ô chiếu lập trình
symbol reference
sự tham ô chiếu ký hiệu
sự tham ô khảo
sự xem
tham chiếu
absolute cell reference
tham chiếu dù tuyệt đối
absolute reference
tham chiếu tuyệt đối
address reference
tham chiếu địa chỉ
address reference
tham chiếu theo đòi địa chỉ
axis of reference
trục tham ô chiếu
B-ISDN Protocol Reference Model (B-ISDN PRM)
Mô hình Tham chiếu Giao thức B-ISDN
backward reference
sự tham ô chiếu ngược
Basic Synchronization Reference Frequency (BSRF)
tần số tham ô chiếu đồng điệu cơ bản
Basic System Reference Frequency (BSRF)
tần số tham ô chiếu của khối hệ thống cơ bản
bibliographic reference
tham chiếu thư mục
bibliographical reference
tham chiếu thư mục
built-in function reference
tham chiếu hàm được lập sẵn
built-in function reference
tham chiếu hàm sẵn
by reference
bằng tham ô chiếu
call by reference
gọi vày tham ô chiếu
call by reference
gọi theo đòi tham ô chiếu
Call Reference Value (Q931) (CRV)
Giá trị tham ô chiếu của cuộc gọi (Q931)
Call Reference Variable (CRV)
biến số tham ô chiếu của cuộc gọi
character reference
tham chiếu ký tự
character reference point
điểm tham ô chiếu ký tự
circular reference
tham chiếu lòng vòng
concentration of grid of reference points
sự triệu tập những điểm tham ô chiếu
content reference attribute
thuộc tính tham ô chiếu nội dung
cross reference
sự tham ô chiếu chéo
Cross Reference File (CRF)
tệp tham ô chiếu chéo
cross-reference listing
danh sách tham ô chiếu chéo
cross-reference table
bảng tham ô chiếu chéo
data reference line
đường tham ô chiếu dữ liệu
dB above a reference noise (DBRN)
dB bên trên một tạp âm tham ô chiếu
dB above reference coupling (DBX)
DBx-dB bên trên nấc ghép tham ô chiếu
decibels above reference coupling
dBx bên trên link tham ô chiếu
Decimal Reference Publication Format (DRPE)
định dạng công tía tham ô chiếu thập phân
Destination Reference (DD)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DR)
tham chiếu điểm đích
Destination Reference (DST-REF)
tham chiếu điểm đích
Digital Reference Sequence (DRS)
chuỗi tham ô chiếu số
document reference edge
mép tham ô chiếu tài liệu
downward reference
tham chiếu phía xuống
Electronic Access to lớn Reference Services (EARS)
truy nhập năng lượng điện tử cho tới những công ty tham ô chiếu
element reference list
danh sách tham ô chiếu phần tử
entity reference
tham chiếu thực thể
entry reference
sự tham ô chiếu mục nhập
equivalent reference string
chuỗi tham ô chiếu vày nhau
explicit nội dung reference
tham chiếu nội dung tường minh
exponential reference atmosphere
atmosphe tham ô chiếu hàm số mũ
external reference
tham chiếu nước ngoài bộ
external reference (EXTRN)
sự tham ô chiếu ngoài
external reference formula
công thức tham ô chiếu ngoài
external reference formula
công thức tham ô chiếu nước ngoài bộ
field reference file
tập tin yêu tham ô chiếu trường
file reference
sự tham ô chiếu tập dượt tin
file reference
tham chiếu tệp
file reference function
chức năng tham ô chiếu tập dượt tin
font reference
tham chiếu phông
forward reference
sự tham ô chiếu trước
forward reference
tham chiếu tiến
forward reference
tham chiếu trước
frame reference clock
tham chiếu của sườn (khối) frame
frame reference clock
tham chiếu của sườn (mành) frame
frequency reference
sự tham ô chiếu tần số
function reference
tham chiếu hàm
Fundamental Reference System (FRS)
hệ thống tham ô chiếu cơ bản
general entity reference
tham chiếu thực thể tổng quát
Geographic Reference System (GEOREF)
hệ thống tham ô chiếu địa lý
global reference
tham chiếu toàn cục
identifier reference list
danh sách tham ô chiếu quyết định danh
identifier reference value
giá trị tham ô chiếu quyết định danh
inclusive reference
tham chiếu bao hàm
index of reference
chỉ số tham ô chiếu
input/output reference
sự tham ô chiếu vào/ra
key of reference
khóa tham ô chiếu
knowledge reference
tham chiếu tri thức
line reference
sự tham ô chiếu dòng
Local Area Networks Reference Model (LAN/RM)
mô hình tham ô chiếu những mạng LAN
Look Up Reference
tra cứu giúp tham ô chiếu
magnetic stripe reference card
cạc tham ô chiếu dải từ
magnetic stripe reference card
thẻ tham ô chiếu dải từ
memory-reference instruction
lệnh tham ô chiếu cỗ nhớ
message reference block
khối tham ô chiếu thông báo
message reference key
khóa tham ô chiếu thông báo
mixed cell reference
tham chiếu dù trộn trộn
named character reference
tham chiếu ký tự động sở hữu tên
named entity reference
tham chiếu thực thể sở hữu tên
National Standard Reference Data System (NSRDS)
hệ thống số liệu tham ô chiếu chuẩn chỉnh quốc gia
Network Reference Model (NRM)
mô hình tham ô chiếu mạng
Nominal Overall Reference Equivalent (NORE)
đương lượng tham ô chiếu tổng thể danh định
note reference mark
dấu tham ô chiếu chú thích
numeric character reference
tham chiếu ký tự động số
on-line reference
tham chiếu trực tuyến
Open System Interconnection Reference Model (ISO, ITU-T) (OSIRM)
Mô hình tham ô chiếu về những nối trong những khối hệ thống cởi (ISO,ITU-T)
optical reference plane
mặt phẳng lì tham ô chiếu quang quẻ học
parameter entity reference
tham chiếu thực thể tham ô số
pass-by read/ write-reference
truyền theo đòi tham ô chiếu ghi/ đọc
pass-by-reference
truyền theo đòi tham ô chiếu
point of reference
điểm tham ô chiếu
programming reference
sự tham ô chiếu lập trình
projection reference point (PRP)
điểm tham ô chiếu (PRP)
Protocol Reference Model (PRM)
mô hình tham ô chiếu gửi gắm thức
quick reference
tham chiếu nhanh
R1C1 reference type
loại tham ô chiếu R1C1
range reference
tham chiếu vùng
reference (function) call
gọi hàm theo đòi tham ô chiếu
reference address
địa chỉ tham ô chiếu
reference bit
bit tham ô chiếu
reference block
khối tham ô chiếu
reference capacity set
tập dung tích tham ô chiếu chuẩn
reference clock
đồng hồ nước tham ô chiếu
reference code
mã tham ô chiếu
reference code translation table
bảng dịch mã tham ô chiếu
reference dimension
kích thước tham ô chiếu
reference edge
mép tham ô chiếu
reference edge of tape
máy nghiền băng tham ô chiếu
reference electrode
điện rất rất tham ô chiếu
reference format
định dạng tham ô chiếu
reference frequency
tần số tham ô chiếu
Reference Information Systems Development (RISD)
phát triển những khối hệ thống vấn đề tham ô chiếu
reference instruction
lệnh tham ô chiếu
reference language
ngôn ngữ tham ô chiếu
reference level
mức tham ô chiếu
reference line
dòng tham ô chiếu
reference list
danh sách tham ô chiếu
reference listing
danh tham ô chiếu
Reference Loudness (RL)
âm lượng tham ô chiếu
reference model
mô hình tham ô chiếu
Reference Model for Open Distributed Processing (RMODP)
mô hình tham ô chiếu nhằm xử lý phân bổ mở
reference page
trang tham ô chiếu
reference parameter
tham số tham ô chiếu
reference path
đường dẫn tham ô chiếu
reference picture
hình hình họa tham ô chiếu
reference plane
mặt phẳng lì tham ô chiếu
reference point
điểm tham ô chiếu
reference quantity set
tập lượng tham ô chiếu chuẩn
reference range
phạm vi tham ô chiếu
reference record
bản ghi tham ô chiếu
reference reserved name
tên thích hợp mang lại tham ô chiếu
reference retrieval
lấy theo đòi tham ô chiếu
reference seisomometer
máy đo động đất tham ô chiếu
reference standard meter
máy đo kiểu mẫu tham ô chiếu
reference style
kiểu tham ô chiếu
reference surface
bề mặt mũi tham ô chiếu
reference symbol
ký hiệu tham ô chiếu
reference table
bảng tham ô chiếu
reference tape
băng tham ô chiếu chuẩn
reference time
thời lừa lọc tham ô chiếu
reference tone
âm tham ô chiếu
reference type
tham chiếu ấn mẫu
relative cell reference
tham chiếu dù tương đối
remote reference
tham chiếu cơ hội khoảng
remote reference formula
công thức tham ô chiếu cơ hội khoảng
remote reference layer (RRL)
lớp tham ô chiếu kể từ xa
RRL (remotereference layer)
lớp tham ô chiếu kể từ xa
self-reference
tự tham ô chiếu
Side-Tone Reference Equipment (STRE)
thiết bị tham ô chiếu trắc âm
single reference
tham chiếu đơn
Source Reference (SR)
tham chiếu nguồn
SRC (systemreference code)
mã tham ô chiếu hệ thống
Standard Reference Data Program (SRDP)
chương trình tài liệu tham ô chiếu tiêu xài chuẩn
structure reference
tham chiếu cấu trúc
structure reference semantics
ngữ nghĩa tham ô chiếu cấu trúc
structure reference syntax
cú pháp tham ô chiếu cấu trúc
subordinate reference
tham chiếu loại cấp
superior reference
tham chiếu cung cấp cao
symbol reference
sự tham ô chiếu ký hiệu
system reference
tham chiếu hệ
system reference code (SRC)
mã tham ô chiếu hệ thống
system reference manual
sách tham ô chiếu hệ
table reference character (TRC)
ký tự động tham ô chiếu bảng
Temporal Reference (TR)
tham chiếu tạm thời thời
terms of reference
điều khoản tham ô chiếu
TRC (tablereference character)
ký tự động tham ô chiếu bảng
type reference name
tên loại tham ô chiếu
unassigned reference
tham chiếu ko quy định
undefined external reference
tham chiếu ngoài ko xác định
unit reference code (URC)
mã tham ô chiếu thiết bị
upward reference
tham chiếu phía lên
URC (unitreference code)
mã tham ô chiếu thiết bị
value reference name
tên độ quý hiếm tham ô chiếu
view reference coordinates
hiển thị tọa phỏng tham ô chiếu
view reference point
hiển thị điểm tham ô chiếu
volume reference number
số tham ô chiếu khối
weak external reference
tham chiếu ngoài yếu
zero transmission level reference point
điểm tham ô chiếu nấc truyền số không
cross-reference
tham khảo chéo
normative reference
tiêu chuẩn chỉnh tham ô khảo
Open System Interconnection-OSI-reference model
mô hình tìm hiểu thêm OSI
ordering reference materials
đặt mua sắm tư liệu tham ô khảo
purchasing reference materials
tài liệu tìm hiểu thêm mua sắm hàng
quick reference
tham khảo nhanh
reference data
dữ liệu tham ô khảo
reference data
số liệu tham ô khảo
reference ellipsoid
elipxôit tham ô khảo
reference file
tệp tham ô khảo
reference library
thư viện tham ô khảo
reference lot
hàng hóa tham ô khảo
reference manual
sách tham ô khảo
reference manual
tài liệu tham ô khảo
reference mark
dấu tham ô khảo
reference materials
tài liệu tham ô khảo
reference parameter
tham số tham ô khảo
reference recording
sự ghi (để) tham ô khảo
reference work
sách tham ô khảo
technical reference
tham khảo kỹ thuật
Telecommunications Standards Reference Manual (TSRM)
sách tìm hiểu thêm tiêu xài chuẩn chỉnh viễn thông
trích dẫn
truy cập

Giải mến VN: Truy dò xét tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của công ty vày mạng công tác làm việc hoặc modem.

Bạn đang xem: references là gì

truy xuất

Giải mến VN: Truy dò xét tài liệu hoặc những chỉ mệnh lệnh công tác của một ổ đĩa, hoặc của một PC không giống được nối nhập PC của công ty vày mạng công tác làm việc hoặc modem.

Xem thêm: nonetheless là gì

Kinh tế

chứng chỉ
giấy triệu chứng nhận
banker's reference
giấy ghi nhận của ngân hàng
người triệu chứng nhận
sự tham ô chiếu
VAT reference number
số tham ô chiếu thuế độ quý hiếm gia tăng
reference exchange rate
tỷ giá bán tham ô chiếu
sự căn vặn ý kiến
sự tham ô khảo
credit reference
sự tìm hiểu thêm về tín dụng
credit reference
sự tìm hiểu thêm về tín dụng
credit reference
thông tin yêu nhằm tìm hiểu thêm về kĩ năng chi trả
high value of reference
giá trị tìm hiểu thêm cao
reference bank
ngân sản phẩm tham ô khảo
reference book
sách tham ô khảo
reference currency
đồng chi phí tham ô khảo
reference group
nhóm tham ô khảo
reference material
tài liệu tham ô khảo
reference point
điểm tham ô khảo
reference price
giá tham ô khảo
reference world market price
giá tìm hiểu thêm thị ngôi trường thế giới
tax reference price
giá tìm hiểu thêm tấn công thuế
trade reference
nguồn tìm hiểu thêm nhập mua sắm bán
trade reference
tài liệu tìm hiểu thêm về mậu dịch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advertence , allusion , associating , attributing , bringing up , connecting , hint , implication , indicating , innuendo , insinuation , mention , mentioning , note , plug * , pointing out , quotation , relating , resource , source , stating , certificate , certification , character , credentials , endorsement , good word , recommendation , tribute , archives , cyclopedia , dictionary , encyclopedia , evidence , thesaurus , writing , testimonial , aspect , bibliography , citation , connection , footnote , index , lexicon , manual , meaning , quote , remark , respect , vade mecum