rain nghĩa là gì

/rein/

Chuyên ngành

Xây dựng

trút xuống như mưa

Kỹ thuật công cộng

mưa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cat-and-dog weather , cloudburst , condensation , deluge , drencher , drizzle , fall , flood , flurry , hail , heavy dew , liquid sunshine , mist , monsoon , pour , pouring , precip , precipitation , raindrops , rainfall , rainstorm , sheets , shower , showers , sleet , spate , spit , sprinkle , sprinkling , stream , sun shower , torrent , volley * , wet stuff , window washer , (fine rain) drizzle , cataract , misle , mizzle , precipitate
verb
bestow , bucket , come down in buckets , deposit , drizzle , fall , hail , lavish , mist , patter , pour , shower , sleet , sprinkle , storm , heap , cloudburst , deluge , downpour , flood , mizzle , precipitate , precipitation , thunderstorm

Từ ngược nghĩa