postpone là gì

/pəʊst pəʊn/

Thông dụng

Ngoại động từ

Hoãn lại, trì hoãn
to postpone the meeting
hoãn cuộc họp
(từ cổ,nghĩa cổ) đặt điều (cái gì) ở sản phẩm loại (sau khuôn khác); coi (cái gì) ko cần thiết bởi (cái khác)
postpone the evil hour/day
hạ hồi phân giải

Nội động từ

(y học) lên cơn muộn (sốt rét...)

Chuyên ngành

Kinh tế

hoãn lại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
adjourn , cool it , defer , delay , give a rain kiểm tra , hầm fire , hold off , hold over , hold up , rung rinh over , pigeonhole * , prorogue , put back , put on back burner , put on hold , shelve , suspend , table , remit , stay , waive , continue , equivocate , forbear , mothball , pigeonhole , prevaricate , procrastinate , protract , put off , remand , reprieve , respite , temporize , wait

Từ trái khoáy nghĩa