population là gì

/,pɔpju'leiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Dân cư (một TP.HCM..)
the working population
dân lao động
Dân số
population explosion
sự nở rộ dân số
Mật chừng dân sinh (mức chừng phân bổ dân cư)
areas of dense/sparse population
khu vực đông/thưa dân

Chuyên ngành

Toán & tin

dân số; tập luyện hợp
continuous population
(thống kê ) giao hội liên tục
dichotomous population
(thống kê ) giao hội lưỡng phân
finite population
(thống kê ) giao hội hữu hạn
hibrid population
(thống kê ) giao hội lai giống
hypothetic(al) population
(thống kê ) giao hội fake định
infinite population
(thống kê ) giao hội vô hạn
mixed population
(thống kê ) giao hội lếu láo tạp
non-normal population
(thống kê ) giao hội ko chuẩn
parent population
(thống kê ) giao hội tổng quát

Xây dựng

dân cư

Điện lạnh

độ bị chiếm
mật chừng cư trú

Kỹ thuật công cộng

dân số
độ cư trú
nhân khẩu
employed population
nhân khẩu lao động
quần thể
stellar population
quần thể sao
số dân
tổng thể

Kinh tế

chủng quần
dân cư
dân số
nhân khẩu
de jure population
nhân khẩu thông thường trú
permanent population
nhân khẩu thông thường trú
population pressure
áp lực nhân khẩu
quần thể
bacterial population
quần thể vi khuẩn
quần loại

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
citizenry , community , culture , denizens , dwellers , folk , natives , people , populace , public , residents , society , state , inhabitants

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: population là gì

Xem thêm: cost efficient là gì

NHÀ TÀI TRỢ