partner là gì

Bạn đang xem: partner là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to partner
Phân kể từ hiện tại tại partnering
Phân kể từ vượt lên trước khứ partnered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại partner partner hoặc partnerest¹ partners hoặc partnereth¹ partner partner partner
Quá khứ partnered partnered hoặc partneredst¹ partnered partnered partnered partnered
Tương lai will/shall² partner will/shall partner hoặc wilt/shalt¹ partner will/shall partner will/shall partner will/shall partner will/shall partner
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại partner partner hoặc partnerest¹ partner partner partner partner
Quá khứ partnered partnered partnered partnered partnered partnered
Tương lai were to partner hoặc should partner were to partner hoặc should partner were to partner hoặc should partner were to partner hoặc should partner were to partner hoặc should partner were to partner hoặc should partner
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại partner let’s partner partner
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: eraser nghĩa là gì