pardon là gì

/'pɑ:dn/

Thông dụng

Danh từ

Sự bỏ qua, sự giải tội, mệnh lệnh đặc xá, câu nói. van lơn lỗi
to ask for pardon
xin buông tha thứ
I beg your pardon
như beg
beg somebody's pardon
như beg
(pháp lý) sự ăn xài
general pardon
đại ân xá

Ngoại động từ

Tha loại, buông tha lỗi, xá tội
excuse/pardon my french
như french

Thán từ

Xin lỗi, tôi ko nghe rõ ràng (như) pardon me

Hình thái từ

  • V_s/es: pardons

Chuyên ngành

Xây dựng

tha tội

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
absolution , acquittal , allowance , amnesty , anchor , clemency , commute , conciliation , condonation , discharge , exculpation , excuse , exoneration , forbearance , freeing , grace , indemnification , indemnity , indulgence , justification , kindness , lifeboat , lifesaver , mercy , release , remission , reprieve , vindication , forgiveness
verb
absolve , accept , acquit , amnesty , blink at , bury the hatchet * , clear , condone , discharge , exculpate , excuse , exonerate , miễn phí , give absolution , grant amnesty , justify , let off * , let off easy , liberate , lifeboat , overlook , release , remit , reprieve , rescue , spring * , suspend charges , tolerate , wink at * , wipe slate clean , write off * , absolution , commute , exempt , forgive , grace , mercy , remission , shrive , spare , vindicate

Từ ngược nghĩa