paralyzed là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to paralyze
Phân kể từ hiện tại tại paralyzing
Phân kể từ vượt lên trên khứ paralyzed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại paralyze paralyze hoặc paralyzest¹ paralyzes hoặc paralyzeth¹ paralyze paralyze paralyze
Quá khứ paralyzed paralyzed hoặc paralyzedst¹ paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed
Tương lai will/shall² paralyze will/shall paralyze hoặc wilt/shalt¹ paralyze will/shall paralyze will/shall paralyze will/shall paralyze will/shall paralyze
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại paralyze paralyze hoặc paralyzest¹ paralyze paralyze paralyze paralyze
Quá khứ paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed paralyzed
Tương lai were to paralyze hoặc should paralyze were to paralyze hoặc should paralyze were to paralyze hoặc should paralyze were to paralyze hoặc should paralyze were to paralyze hoặc should paralyze were to paralyze hoặc should paralyze
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại paralyze let’s paralyze paralyze
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.