pamper là gì

 • /´pæmpə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nuông chiều, thực hiện hư
  pampered mental
  tôi tớ; kẻ bợ đỡ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật cộng đồng

  cưng chiều

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  baby , caress , cater lớn , coddle , cosset , dandle * , fondle , gratify , humor , indulge , mollycoddle * , overindulge , pet , please , regale , satisfy , spare the rod , spoil , spoil rotten , tickle , yield , cater , mollycoddle , cherish , cocker , cuddle , dandle , feed luxuriously , overfeed , satiate

  Từ trái khoáy nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Bạn đang xem: pamper là gì

  Xem thêm: cash in hand là gì

  NHÀ TÀI TRỢ