palpitate là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to palpitate
Phân kể từ hiện nay tại palpitating
Phân kể từ quá khứ palpitated
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại palpitate palpitate hoặc palpitatest¹ palpitates hoặc palpitateth¹ palpitate palpitate palpitate
Quá khứ palpitated palpitated hoặc palpitatedst¹ palpitated palpitated palpitated palpitated
Tương lai will/shall² palpitate will/shall palpitate hoặc wilt/shalt¹ palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate will/shall palpitate
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại palpitate palpitate hoặc palpitatest¹ palpitate palpitate palpitate palpitate
Quá khứ palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated palpitated
Tương lai were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate were to palpitate hoặc should palpitate
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại palpitate let’s palpitate palpitate
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.