painting đọc tiếng anh là gì

painting

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: painting đọc tiếng anh là gì

UK/ˈpeɪn.tɪŋ/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈpeɪn.t̬ɪŋ/

 • /p/ as in pen
 • // as in day
 • /n/ as in name
 • /t/ as in town
 • /ɪ/ as in ship
 • /ŋ/ as in sing
 • /p/ as in pen
 • // as in day
 • /n/ as in name
 • // as in cutting
 • /ɪ/ as in ship
 • /ŋ/ as in sing