owe là gì

/ou/

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán kinh tế) giắt nợ; với trách cứ nhiệm

Kinh tế

thiếu (tiền) nợ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
be beholden , be bound , be contracted , behind , be in arrears , be in debt , be indebted , be into one for , be obligated , be under obligation , feel bound , get on credit , have borrowed , incur , in hock , lost , on the tab , ought to lớn , lập cập up a bill

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: owe là gì

Xem thêm: tale là gì

NHÀ TÀI TRỢ