overdue là gì

Công cụ cá nhân
 • /'ouvə'dju:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quá chậm
  the train was overdue
  xe lửa cho tới vượt lên chậm
  Quá hạn
  these bills are overdue
  những hoá đơn này tiếp tục vượt lên hạn

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự vượt lên đủng đỉnh trễ

  Kỹ thuật công cộng

  quá hạn

  Kinh tế

  quá hạn
  quá hạn (chưa trả)
  quá hạn thanh toán
  trễ hạn thanh toán

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  behindhand , behind time , belated , delinquent , due , held up * , hung up * , jammed * , long delayed , mature , not punctual , outstanding , owing , payable , tardy , unpaid , unpunctual , unsettled , arrears , behind , delayed , late

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: engaged là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: council là gì