organizing là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to organize
Phân kể từ hiện tại tại organizing
Phân kể từ quá khứ organized
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại organize organize hoặc organizest¹ organizes hoặc organizeth¹ organize organize organize
Quá khứ organized organized hoặc organizedst¹ organized organized organized organized
Tương lai will/shall² organize will/shall organize hoặc wilt/shalt¹ organize will/shall organize will/shall organize will/shall organize will/shall organize
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại organize organize hoặc organizest¹ organize organize organize organize
Quá khứ organized organized organized organized organized organized
Tương lai were to organize hoặc should organize were to organize hoặc should organize were to organize hoặc should organize were to organize hoặc should organize were to organize hoặc should organize were to organize hoặc should organize
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại organize let’s organize organize
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.