occupancy là gì

/'ɔkjupənsi/

Thông dụng

Danh từ

Sự chiếm hữu, sự lắc giữ
Sự ngụ cư, thời hạn lắc đóng
a change of occupancy
thay thay đổi sự sở hữu
an occupancy of six month
thời gian lận ngụ cư sáu tháng

Chuyên ngành

Toán & tin

(xác suất ) sự lắc chỗ

Du lịch

Quá trình lưu trú
Sự sử dụng
occupancy rate
tỷ suất dùng (giường phòng tiếp khách sạn)

Điện lạnh

độ cư trú
trạng thái bận
Do quả đât, tính theo gót đầu người

Xây dựng

sự lắc giữ
owner occupancy
sự lắc lưu giữ tư nhân

Kỹ thuật công cộng

sự lắc chỗ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
control , deed , habitation , holding , inhabitance , inhabitancy , occupation , ownership , possession , retention , settlement , tenancy , tenure , term , title , use , incumbency , inhabitation , profession , residency , trade , vocation

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: occupancy là gì

Xem thêm: tanker là gì

NHÀ TÀI TRỢ