obtain là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /əb.ˈteɪn/
Hoa Kỳ[əb.ˈteɪn]

Ngoại động từ[sửa]

obtain ngoại động từ /əb.ˈteɪn/

 1. Đạt được, chiếm được, giành được, tìm được, lấy về.
  to obtain experience — chiếm được kinh nghiệm
  to obtain a prize — giành được phần thưởng

Chia động từ[sửa]

obtain

Bạn đang xem: obtain là gì

Xem thêm: covered nghĩa là gì

Xem thêm: stilt house là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to obtain
Phân kể từ hiện nay tại obtaining
Phân kể từ quá khứ obtained
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại obtain obtain hoặc obtainest¹ obtains hoặc obtaineth¹ obtain obtain obtain
Quá khứ obtained obtained hoặc obtainedst¹ obtained obtained obtained obtained
Tương lai will/shall² obtain will/shall obtain hoặc wilt/shalt¹ obtain will/shall obtain will/shall obtain will/shall obtain will/shall obtain
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại obtain obtain hoặc obtainest¹ obtain obtain obtain obtain
Quá khứ obtained obtained obtained obtained obtained obtained
Tương lai were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại obtain let’s obtain obtain
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

obtain nội động từ /əb.ˈteɪn/

 1. Đang tồn bên trên, hiện nay hành, phổ biến.
  the customs which obtain — những phong tục vẫn đang còn tồn tại

Chia động từ[sửa]

obtain

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to obtain
Phân kể từ hiện nay tại obtaining
Phân kể từ quá khứ obtained
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại obtain obtain hoặc obtainest¹ obtains hoặc obtaineth¹ obtain obtain obtain
Quá khứ obtained obtained hoặc obtainedst¹ obtained obtained obtained obtained
Tương lai will/shall² obtain will/shall obtain hoặc wilt/shalt¹ obtain will/shall obtain will/shall obtain will/shall obtain will/shall obtain
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại obtain obtain hoặc obtainest¹ obtain obtain obtain obtain
Quá khứ obtained obtained obtained obtained obtained obtained
Tương lai were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain were to obtain hoặc should obtain
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại obtain let’s obtain obtain
 1. Cách phân chia động kể từ cổ.
 2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "obtain". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=obtain&oldid=1883304”