người trong tiếng anh là gì

people

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: người trong tiếng anh là gì

UK/ˈpiː.pəl/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈpiː.pəl/

  • /p/ as in pen
  • // as in sheep
  • /p/ as in pen
  • /əl/ as in label
  • /p/ as in pen
  • // as in sheep
  • /p/ as in pen
  • /əl/ as in label