military là gì

/'militəri/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) quân team, (thuộc) quân sự

Danh từ

( the military) quân team, cỗ đội

Chuyên ngành

Quân sự

quân sự
military architecture
kiến trúc quân sự
military construction site
công ngôi trường thi công quân sự
military ground
bãi khu đất quân sự
military load
tải trọng quân sự
military obligation
nghĩa vụ quân sự

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
aggressive , armed , army , combatant , combative , fighting , martial , militant , militaristic , noncivil , soldierly , warlike , warmongering , bellicose
noun
air force , army , force , marines , navy , service , servicepeople , soldiery , troop , battalion , cavalry , commando , detachment , infantry , junta , legion , outpost , paratroops , phalanx , rearguard , reinforcements , task force

Từ ngược nghĩa