merge là gì

Công cụ cá nhân
 • /mə:dʤ/

  Chuyên ngành

  Hóa học tập & vật liệu

  hòa vào

  Toán & tin cậy

  kết sắp
  sự trộn sắp
  trộn sắp

  Xây dựng

  sát nhập

  Kỹ thuật công cộng

  hợp nhất
  document merge
  hợp nhất tài liệu
  external merge
  hợp nhất mặt mũi ngoài
  merge file
  tập tin cậy phù hợp nhất
  merge order
  thứ tự động phù hợp nhất
  kết hợp

  Kinh tế

  công ty được phù hợp nhất
  hợp nhất
  merge & purge
  hệ thống phù hợp nhất
  merge & purge
  hợp nhất & thanh lọc
  sáp nhập

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  absorb , amalgamate , assimilate , become lost in , become partners , be swallowed up , blend , cement , centralize , coalesce , combine , come aboard , compound , conglomerate , consolidate , converge , khuyễn mãi giảm giá one in , fuse , hitch on , hook up , immerge , incorporate , interface , intermingle , intermix , join , join up , line up , marry , meet , meld , melt into , mingle , mix , network , plug into , pool , slap on , submerge , synthesize , tack on , tag , team up , throw in together , tie in , unite , admix , commingle , commix , stir , beabsorbed , immerse , integrate , swallow up , take in , unify

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: merge là gì

  Xem thêm: consume là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ