measure là gì

/'meʤə/

Thông dụng

Danh từ

Sự đo lường; đơn vị chức năng đo lường; hệ đo lường; công cụ đo lường
to get / take somebody's measure
đo người mang lại ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) Review tính tình/khả năng của ai
a metre is a measure of length
mét là một trong đơn vị chức năng đo chiều dài
to give full measure; lớn give short measure
cân đủ; cân nặng thiếu
to make something lớn measure
may theo đòi số đo riêng biệt của người tiêu dùng (chứ ko nên may sẵn)
(nghĩa bóng) hạn chừng, phạm vi, số lượng giới hạn, chừng mực
without measure
không với số lượng giới hạn nào; không tồn tại chừng đỗi nào
in some measure
trong phạm vi nào là đó; vô một chừng đỗi nào là đó
in a great (large) measure
trong một phạm vi rộng lớn lớn
beyond measure
rất lớn; đặc biệt mãnh liệt
Thước đo; chi phí chuẩn chỉnh nhằm tấn công giá
a chain's weakest links is the measure of its strength
mắt xích yếu đuối nhất là loại nhằm Review mức độ chịu đựng đựng của loại xích
Phương sách, phương án, cơ hội xử trí
to take strict measures against contraband
áp dụng phương án triệt nhằm chống nàn buôn lậu
(toán học) ước số
greatest common measure
ước số công cộng rộng lớn nhất
(âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu
(địa lý,địa chất) lớp; tầng
(từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy

Động từ

Đo, đo lường
to measure a piece of cloth
đo một miếng vải
to measure someone for new clothes
đo độ cao thấp của những người nào là nhằm may ăn mặc quần áo mới
Đo được
the floor measures six metres by four metres
sàn căn nhà đo được 6 m chiều nhiều năm và 4 m chiều rộng
So với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ mức độ với
to measure one's strength with someone
đọ mức độ với ai
Liệu chừng; dự liệu
( (thường) + off, out) phân phối, phân đi ra, phân chia ra
to measure out a quantity of medicine
phân phối một số trong những lượng thuốc
(thơ ca) vượt lên trên, cút qua
to measure a distance
vượt được một quãng đường

Cấu trúc từ

measure for measure
ăn miếng trả miếng
to measure one's length
ngã sóng soài
to measure someone with one's eye
nhìn ai từ trên đầu cho tới chân

Hình thái từ

  • Ved : measured
  • Ving: measuring

Chuyên ngành

Toán & tin

độ đo, số đo; độ; đơn vị chức năng đo; chi phí chuẩn
measure of angle
độ đo góc
measure of concentration
(toán tài chính ) chừng tập dượt trumg
measure of curvature
độ cong
measure of dispersion
(thống kê ) chừng phân tán
measure of kurtosis
(thống kê ) chừng nhọn
measure of length
độ dài
measure of location
(thống kê ) chừng đo vị trí
measure of a point phối
độ đo của một tụ tập điểm
measure of sensitivity
độ nhạy
measure of skewness
(thống kê ) chừng lệch
additive measure
(giải tích ) chừng đo nằm trong tính
angular measure
(hình học tập ) chừng đo góc
complete measure
độ đo giàn giụa đủ
cubic measure
đo thể tích
dry measure
phép đo vật khô
exterior measure
độ đo ngoài
harmonic measure
(giải tích ) chừng đo điều hoà
hyperbolic measure
(giải tích ) chừng đo hypebôn
interior measure
độ đo trong
land measure
phép đo diện tích
liquid measure
phép đo hóa học lỏng
outer measure
(giải tích ) chừng đo ngoài
probability measure
độ đo xác suất
regular measure
độ đo chủ yếu quy
sexagesimal measure of angles
hệ đo góc (độ-phút-giây)
signed measure
độ đo suy rộng; chừng đo với dấu
square measure
(hình học tập ) diện tích
surveyor's measure
phép đo đất
wood measure
phép đo (vật liệu) rừng

Xây dựng

số đo, chừng đo, thước đo, chi phí chuẩn chỉnh nhằm Review, phương án, đo

Cơ - Điện tử

Số đo, thước đo, chi phí chuẩn chỉnh Review, ước số,(v) đo

Kỹ thuật công cộng

biện pháp
administrative and technical measure
biện pháp tổ chức triển khai kỹ thuật
anti-noise measure
biện pháp chống ồn
city sanitation measure
biện pháp dọn dẹp vệ sinh đô thị
corrective measure
biện pháp sửa sai
emergency measure
biện pháp cung cấp cứu
emergency measure
biện pháp khẩn cấp
fire precaution measure
biện pháp chống cháy
fire-precaution measure
biện pháp chống cháy
maintenance measure
biện pháp bảo dưỡng
precautionary measure
biện pháp chống ngừa
preventative measure
biện pháp chống ngừa
protective measure
biện pháp bảo vệ
safety measure
biện pháp an toàn
stopgap measure
biện pháp tạm thời thời
bước
khổ loại (in)
kích thước
dimension measure
sự đo kích thước
fixed measure
kích thước vẫn định
material measure
kích thước vật liệu
to measure alike
có nằm trong kích thước
đo
độ
đo đạc
độ đo
đo lường
corrective measure
sự thống kê giám sát hiệu chỉnh
emergency measure
sự thống kê giám sát khẩn cấp
measure process
quy trình đo lường
unit of measure
đơn vị đo lường
đơn vị đo
dụng cụ đo
hệ đo
máy đo
số đo
sự đo
sự đo lường
corrective measure
sự thống kê giám sát hiệu chỉnh
emergency measure
sự thống kê giám sát khẩn cấp
thước đo
tầng
incremental measure system
hệ số đo tăng dần

Kinh tế

biện pháp, cơ hội thức
biện pháp
anti-inflation measure
các phương án chống lấn phát
business adjustment measure
biện pháp kiểm soát và điều chỉnh sinh hoạt kinh tế
economic measure
biện pháp kinh tế
expansionary measure
biện pháp banh rộng
half measure
biện pháp tách trung
half measure
biện pháp nửa vời
half measure
biện pháp quyền nghị
half measure
biên pháp thỏa hiệp
half-measure
biện pháp quyền nghi
half-measure
biện pháp thỏa hiệp
monetary measure
biện pháp thay đổi chi phí tệ
preferential tax measure
biện pháp ưu đãi thuế
punitive economic measure
biện pháp trừng trị kinh tế
stopgap measure
biện pháp trong thời điểm tạm thời, tạm thời, quá độ
structural policy measure
biện pháp quyết sách với tính cơ cấu
temporary measure
biện pháp tạm thời thời
cách thức
định lượng
đơn vị đo lường
liquid measure
đơn vị thống kê giám sát hóa học lỏng
hạn độ
sự đo
sự đo lường
measure of damage
sự thống kê giám sát nấc thiệt hại
thước đo
long measure
thước đo bề dài
measure of value
thước đo giá bán trị
related concentration measure
thước đo triệu tập tương đối
relative concentration measure
thước đo triệu tập tương đối

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
admeasurement , admensuration , allotment , allowance , amount , amplification , amplitude , area , bang , breadth , bulk , capacity , degree , depth , dimension , distance , duration , extent , fix , frequency , height , hit , magnitude , mass , meed , mensuration , nip , part , pitch , proportion , quantity , quantum , quota , range , ratio , ration , reach , share , shot , size , slug , span , strength , sum , volume , weight , benchmark * , canon , criterion , example , gauge , meter , method , model , norm , pattern , scale , system , test , touchstone * , trial , type , yardstick , act , action , agency , bounds , control , course , deed , device , effort , expedient , limit , limitation , makeshift , maneuver , means , moderation , move , procedure , proceeding , project , proposal , proposition , resort , resource , restraint , shift , step , stopgap * , strategem , enactment , resolution , statute , accent , cadence , cadency , division , melody , rhyme , stress , stroke , swing , tempo , throb , time , tune , verse , vibration , benchmark , mark , touchstone , metrology , allocation , dole , lot , portion , split , moderateness , temperance , tactic , assize , bill , legislation , lex , beat , barometer , coefficient , constant , dimensions , fathom , girth , indication , metre , rule , sound , survey , thermometer
verb
adapt , adjust , align , appraise , assess , average , beat , blend , bound , calibrate , caliper , kiểm tra , kiểm tra out , choose , compute , delimit , demarcate , determine , dope out * , estimate , evaluate , even , eye * , figure , fit , gauge , gradate , grade , graduate , level , limit , line , look over , mark , mark out , mete , pace off , peg * , plumb , portion , quantify , rank , rate , read , reckon , regulate , rhyme , rule , scale , shade , size , size up , sound , square , stroke , survey , tailor , take trương mục , time , value , weigh , delimitate
phrasal verb
admeasure , allocate , allow , apportion , assign , give , lot , mete , correspond , equal , match , parallel , touch

Từ trái ngược nghĩa