make up for là gì

Bản dịch của "make up for" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: make up for là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "make up for" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" vô một câu

But the other features làm đẹp for our small gripes.

We're trying vĩ đại làm đẹp for it the best we can.

Xem thêm: compost là gì

He says some people don't believe the trial can làm đẹp for the suffering of the past.

But the stalwart supporters in no way làm đẹp for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare vĩ đại pay a little more vĩ đại làm đẹp for your conservation.

Xem thêm: spirit là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" vô giờ đồng hồ Việt