make the most of là gì

Ý nghĩa của make the most of something vô giờ đồng hồ Anh

phrase

Add to tướng word list Add to tướng word list

Bạn đang xem: make the most of là gì

B2

to take full advantage of something because it may not last long:

It's a beautiful day - we should make the most of it.

It sánh rarely snows, you have to tướng make the most of it when it does.

I wanted to tướng make the most of the time that we had together.

I'd make the most of this weather, if I were you.

I work long hours sánh when I get some không tính tiền time, I want to tướng make the most of it.

Your youth won't last forever - make the most of it!

Xem thêm

most

(Định nghĩa của make the most of something kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

make the most of something | Từ điển Anh Mỹ

idiom

Add to tướng word list Add to tướng word list

to use or enjoy something as much as possible:

We’re only in Paris for a day, sánh let’s make the most of it.

(Định nghĩa của make the most of something kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

B2

Tìm kiếm

make the first move idiom

make the grade (as something) idiom

make the most of something phrase

make the ultimate/supreme sacrifice idiom

make time idiom

Từ của Ngày

be no reasoning with someone

If there is no reasoning with someone, it is impossible to tướng persuade that person to tướng change their opinions or actions.

Về việc này

Trang nhật ký cá nhân

Reunions and housewarmings (Words for different parties)

Đọc hơn nữa

Từ mới

AGI

Thêm những kể từ mới nhất

vừa mới được thêm nữa list

Xem thêm: hurt là gì

Đến đầu

Nội dung

Tiếng AnhTiếng Mỹ

Tác giả

Bình luận