lying là gì

 • /'laiiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dối trá, thói thưa dối
  Sự nằm
  Nơi ở, vị trí nằm

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  committing perjury , deceitful , deceptive , delusive , delusory , dissembling , dissimulating , double-crossing , double-dealing * , equivocating , false , falsifying , fibbing , guileful , inventing , mendacious , misleading , misrepresenting , misstating , perfidious , prevaricating , shifty , treacherous , tricky , two-faced * , two-timing , unreliable , untruthful , wrong , dishonest , fraudulent

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: lying là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: plants là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: fishing là gì