like là gì

/laik/

Thông dụng

Tính từ

Giống nhau, như nhau
as like as two peas
giống nhau như nhị giọt nước

Giới từ

Như, giống như như
What's he like?
Anh tớ là kẻ như vậy nào? anh tớ là hạng người như vậy nào?
What's the weather like?
Thời tiết như vậy nào?
he rides a white horse like mine
hắn cưỡi một con cái ngựa white như ngựa của tôi
Don't talk like that
Đừng trình bày như vậy
it looks like rain
có vẻ như trời ham muốn mưa
Thực thực sự đặc điểm của...
It's just like Vietnamese to tát thirst for learning
Hiếu học tập thực đích đặc điểm người Việt Nam
Gần, khoảng chừng độ
something like 100d
khoảng chừng 100 đồng
Chẳng hạn như...
we shall read the trustworthy reviews, like Saigon Times and Vietnam Courier
chúng tớ tiếp tục gọi những tập san uy tín, ví dụ như Saigon Times và Vietnam Courier

Phó từ

cực kỳ sở hữu thể
Very like, like enough

Liên từ

(thông tục) như
I cannot tự it like you did
tôi ko thể thực hiện loại bại như anh làm
Don't beat your wife like you beat the thief last night
Anh chớ tiến công bà xã như khắc tên trộm tối qua

Danh từ

Người nằm trong loại như; vật nằm trong loại như
have you ever seen the like of it?
có khi nào anh nhìn thấy loại tương tự như loại bại không?
music, painting and the like
âm nhạc, hội hoạ và những môn nằm trong loại đó
the likes of me
(thông tục) những kẻ nhát như tôi
the likes of you
(thông tục) những bậc đảm đang như anh
Cái thích
likes and dislikes
những loại mến và những loại ko thích

Ngoại động từ

Thích ưa, chuộng, yêu
do you like fish?
anh sở hữu mến cá không?
I like his cheek
(mỉa mai) tôi mới nhất mến thái chừng láo xược của hắn thực hiện sao
( would lượt thích, should like) ham muốn, ước mong
I should like a cup of tea
tôi ham muốn sở hữu một tách chè
parents would like their children to tát be successful in life
bố u ham muốn cho tới con cháu thành công xuất sắc ở đời
I'd lượt thích to tát know (see)
Thử cho tới tôi biết (xem) nào!
Thích phù hợp, phù hợp với (thể trạng, mức độ khoẻ...)
wine does not like me
rượu vang ko phù hợp với thể trạng của tôi, tôi ko chịu đựng đựng được rượu vang

Nội động từ

Thích, muốn
you may tự as you like
anh rất có thể tuân theo như mong muốn thích

Cấu trúc từ

like father like son
cha này con cái nấy, hổ phụ sinh hổ tử, con cái căn nhà tông rất khác lông cũng giống như cánh
like master like man
thầy này tớ nấy
to feel like doing sth
có hào hứng thao tác làm việc gì
like a shot
không ngần quan ngại, sẵn lòng; bỏ mặc hậu quả
like cures like
lấy độc trị độc
to return like for like
lấy ơn trả ơn, lấy ân oán trả oán
to like the look of sb
có thiện cảm với ai
if you like
tùy anh, nếu như anh muốn

hình thái từ

  • V-ed: liked
  • V-ing: liking

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

thích

Toán & tin

giống như; bằng; nằm trong thương hiệu // giống như, có lẽ rằng, sở hữu thể

Kỹ thuật cộng đồng

bằng
có lẽ
có thể
giống
giống như
tương tự

Kinh tế

giống nhau

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
according to tát , agnate , akin , alike , allied , allying , analogous , approximating , approximative , close , coextensive , cognate , commensurate , comparable , compatible , conforming , congeneric , congenerous , consistent , consonant , corresponding , double , equal , equaling , equivalent , homologous , identical , in the manner of , jibing , matching , much the same , near , not far from , not unlike , on the order of , parallel , related , relating , resembling , same , selfsame , such , twin , undifferentiated , uniform , similar , homogeneous , quasi
verb
admire , adore , appreciate , approve , be gratified by , be keen on , be partial to tát , be pleased by , be sweet on , care for , care to tát , cherish , delight in , derive pleasure from , dig * , dote on , esteem , exclaim , fancy , feast on , find appealing , get a kick out of * , go for * , hanker for , hold dear , indulge in , love , luxuriate in , prize , rejoice in , relish , revel in , savor , stuck on , take an interest in , take delight in , take satisfaction in , take to tát , desire , elect , feel disposed , feel lượt thích , have a preference for , incline toward , please , prefer , select , want , will , wish , akin , approve of , as , as if , choose , compatible , endorse , enjoy , equal , equivalent , favor , homogenous , identical , parallel , preference , quasi , related , resembling , same , similar , synonymous , uniform

Từ ngược nghĩa