leash là gì

Thông dụng

Danh từ

Dây buộc chó săn bắn, xích chó săn
Bộ phụ vương chó săn; cỗ phụ vương thỏ rừng
(ngành dệt) khuôn go
To hold sth in leash
Kiểm soát chặt chẽ
to slip the leash
buông lỏng
to strain at the leash to tát tự sth
hăm hở thực hiện điều gì

Ngoại động từ

Buộc bởi vì chạc, thắt bởi vì dây

Chuyên ngành

Y học

bó, sợi, thừng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bridle , chain , kiểm tra , control , cord , curb , deterrent , hold , lead , restraint , rope , strap , tether , brake , snaffle
verb
bridle , kiểm tra , clog , control , curb , entrammel , fasten , fetter , hamper , hobble , hog-tie , hold back , restrain , secure , shackle , suppress , tether , tie , tie up , trammel , chain , hamstring , handcuff , manacle , bind , burb , choker , cord , harness , lead , rein , rope , strap

Từ ngược nghĩa