leading là gì

/´li:diη/

Thông dụng

Danh từ

Sự điều khiển, sự chỉ dẫn, sự dẫn đầu
Thế lực, hình ảnh hưởng
men of light and leading
những người dân có đáng tin tưởng và thế lực

Tính từ

Lãnh đạo, chỉ dẫn, dẫn đầu
leading ship
tàu dẫn đầu
leading body
bộ phận lãnh đạo
Chủ đạo, chủ yếu, quan lại trọng
leading idea
ý ngôi nhà đạo

Chuyên ngành

Ô tô

dẫn đầu

Toán & tin yêu

cách quãng

Giải quí VN: Khoảng cơ hội Một trong những dòng sản phẩm chữ in, đo kể từ dòng sản phẩm hạ tầng này cho tới dòng sản phẩm hạ tầng không giống. Đồng nghĩa với line spacing. Thuật ngữ này xuất phát điểm từ technology in chữ bằng phương pháp áp giấy má vô con cái chữ chì, vô ê những thanh dẫn dẹt được đệm vô Một trong những sản phẩm của con cái chữ nhằm gia tăng khoảng cách Một trong những dòng sản phẩm.

Điện

sự vượt lên trước pha

Kỹ thuật cộng đồng

chính
leading information organ
cơ quan lại vấn đề chính
leading variable
biến số chính
hướng dẫn
dẫn
đầu
đi trước
gián cơ hội dòng
quan trọng
sự dẫn hướng
sự lãnh đạo

Giải quí EN: A management function that motivates employees to lớn achieve goals.

Bạn đang xem: leading là gì

Giải quí VN: Một tính năng quản lý và vận hành xúc tiến người công nhân nhằm mục đích đạt tiềm năng.

Xem thêm: celebration nghĩa là gì

Xem thêm: take apart là gì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
arch , best , champion , dominant , dominating , famous , first , foremost , governing , greatest , headmost , highest , inaugural , initial , main , noted , notorious , number one , outstanding , popular , preeminent , premier , primary , principal , prominent , ruling , stellar , top , well-known , capital , cardinal , chief , key , major , paramount , prime , famed , ahead , central , controlling , guiding , head , influential , motivating , premiere , unparalleled

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ