khủng long tiếng anh là gì

dinosaur

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

Bạn đang xem: khủng long tiếng anh là gì

UK/ˈdaɪ.nə.sɔːr/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/ˈdaɪ.nə.sɔːr/

 • /d/ as in day
 • // as in eye
 • /n/ as in name
 • /ə/ as in above
 • /s/ as in say
 • /ɔː/ as in horse
 • /d/ as in day
 • // as in eye
 • /n/ as in name
 • /ə/ as in above
 • /s/ as in say
 • /ɔː/ as in horse
 • /r/ as in run