justify là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to justify
Phân kể từ hiện nay tại justifying
Phân kể từ vượt lên khứ justified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại justify justify hoặc justifiest¹ justifies hoặc justifieth¹ justify justify justify
Quá khứ justified justified hoặc justifiedst¹ justified justified justified justified
Tương lai will/shall² justify will/shall justify hoặc wilt/shalt¹ justify will/shall justify will/shall justify will/shall justify will/shall justify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại justify justify hoặc justifiest¹ justify justify justify justify
Quá khứ justified justified justified justified justified justified
Tương lai were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify were to justify hoặc should justify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại justify let’s justify justify
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.