judge là gì

/dʒʌdʒ/

Thông dụng

Danh từ

Quan toà, thẩm phán
as sober as a judge
tỉnh táo, công bằng
Người phân xử, trọng tài
Người nối tiếp, người sành sỏi
a judge of art
người nối tiếp nghệ thuật

Ngoại động từ

Xét xử, phân xử (một vụ khiếu nại, một người dân có tội...)
Xét, xét đoán, trí thông minh, tiến công giá
do not judge people by appearance
đừng xét người bám theo bề ngoài
do not judge a book by its cover
đừng nom mặt mày tuy nhiên bắt hình dong
Xét thấy, nhận định rằng, thấy rằng
if you judge it lớn be necessary
nếu anh xét thấy cái này đó là cần thiết thiết
(từ cổ,nghĩa cổ) phê bình, chỉ trích

Nội động từ

Làm quan liêu toà
Làm người phân xử, thực hiện trọng tài
Xét, xét xử, xét đoán

Hình thái kể từ

  • V_ed : judged
  • V_ing : judging

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

phán đoán
tranh luận

Kỹ thuật công cộng

phán xét

Kinh tế

người phân xử
quan tòa
thẩm phán
ad hoc judge
thẩm phán chuyên nghiệp án
deputy judge
thẩm phán dự khuyết
judge of First Instance
thẩm phán tòa sơ thẩm
trial judge
thẩm phán sơ thẩm
trọng tài
presiding judge
viên trọng tài công ty tọa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adjudicator , appraiser , arbiter , assessor , authority , bench , chancellor , conciliator , court , critic , evaluator , expert , honor , inspector , intercessor , intermediary , interpreter , judiciary , justice , justice of peace , legal official , magister , magistrate , marshal , moderator , negotiator , peacemaker , reconciler , referee , umpire , warden , commentator , reviewer , jurisprudent , jurist , justice of the peace , arbitrator , cognoscente , connoisseur , deemster (isle of man) , judger , judicator , judicature , mediator , ordinary , puisne , solomon
verb
act on , adjudge , adjudicate , appraise , appreciate , approximate , arbitrate , arrive , ascertain , assess , kiểm tra , collect , conclude , condemn , consider , criticize , decide , decree , deduct , derive , determine , discern , distinguish , doom , draw , esteem , estimate , evaluate , examine , find , gather , give a hearing , make , make out , mediate , pass sentence , place , pronounce sentence , put , rate , reckon , referee , resolve , review , rule , sentence , settle , sit , size up , suppose , test , try , umpire , value , deduce , understand , assay , calculate , gauge , valuate , deem , hold , opine , think , analyze , appraiser , arbiter , arbitrator , assessor , bench , chancellor , connoisseur , court , critic , critique , discriminate , expert , honor , intermediary , justice , magistrate , mediator , rank , recuse , ref , regard , ump , weigh