journey là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to journey
Phân kể từ hiện nay tại journeying
Phân kể từ vượt lên khứ journeyed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại journey journey hoặc journeyest¹ journeys hoặc journeyeth¹ journey journey journey
Quá khứ journeyed journeyed hoặc journeyedst¹ journeyed journeyed journeyed journeyed
Tương lai will/shall² journey will/shall journey hoặc wilt/shalt¹ journey will/shall journey will/shall journey will/shall journey will/shall journey
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại journey journey hoặc journeyest¹ journey journey journey journey
Quá khứ journeyed journeyed journeyed journeyed journeyed journeyed
Tương lai were to journey hoặc should journey were to journey hoặc should journey were to journey hoặc should journey were to journey hoặc should journey were to journey hoặc should journey were to journey hoặc should journey
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại journey let’s journey journey
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.