introduce là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to introduce
Phân kể từ hiện tại tại introducing
Phân kể từ quá khứ introduced
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại introduce introduce hoặc introducest¹ introduces hoặc introduceth¹ introduce introduce introduce
Quá khứ introduced introduced hoặc introducedst¹ introduced introduced introduced introduced
Tương lai will/shall² introduce will/shall introduce hoặc wilt/shalt¹ introduce will/shall introduce will/shall introduce will/shall introduce will/shall introduce
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại introduce introduce hoặc introducest¹ introduce introduce introduce introduce
Quá khứ introduced introduced introduced introduced introduced introduced
Tương lai were to introduce hoặc should introduce were to introduce hoặc should introduce were to introduce hoặc should introduce were to introduce hoặc should introduce were to introduce hoặc should introduce were to introduce hoặc should introduce
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại introduce let’s introduce introduce
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.