interpretation là gì

/in,tə:pri'teiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân tích và lý giải, sự thực hiện sáng sủa tỏ
Sự hiểu (theo một cơ hội nào là đó); cơ hội hiểu
Sự trình ra mắt được, sự thao diễn xuất đi ra được; sự thể hiện
Sự phiên dịch

Chuyên ngành

Toán & tin cậy

sự thao diễn dịch
abstract interpretation
sự suy diễn trừu tượng
standard interpretation
sự suy diễn chuẩn
sự thông dịch

Xây dựng

thể hiện
combined interpretation
sự thể hiện tại kết hợp
engineering interpretation
sự thể hiện tại kỹ thuật

Điện lạnh

cực phụ
cực trung gian

Điện tử & viễn thông

diễn dịch

Kỹ thuật công cộng

cực thay đổi chiều
làm sáng sủa tỏ
giải thích
sự giải thích
sự thể hiện
combined interpretation
sự thể hiện tại kết hợp
engineering interpretation
sự thể hiện tại kỹ thuật

Kinh tế

cắt nghĩa
giải thích
interpretation clause
điều khoản đem tình giải thích
interpretation of a contract
sự phân tích và lý giải một phù hợp đồng
giải thuyết
sự phiên dịch
thông dịch
thuyết minh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analysis , apprehension , assimilation , awareness , clarification , comprehension , discernment , explanation , grasp , grip , insight , judgment , knowing , meaning , perception , reading , slant , translation , construction , decipherment , elucidation , exegesis , explication , exposition , illumination , illustration , annotation , comment , note , execution , performance , realization , rendering , rendition , anagogics , anagogy , dittology , exegetics , gloss , hermeneutics , intent , isagogics , understanding , version