instance là gì

/'instəns/

Thông dụng

Danh từ

Thí dụ, ví dụ (chứng minh, minh hoạ)
for instance
ví dụ chẳng hạn
Trường phù hợp cá biệt
in this instance
trong tình huống riêng lẻ này
(pháp lý) sự xét xử
court of first instance
toà án sơ thẩm
at the instance of
theo ý kiến đề nghị của, theo gót sự khêu ý của
in the first instance
lúc đầu; ban đầu

Ngoại động từ

Đưa (sự khiếu nại...) thực hiện ví dụ

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Thời điểm, ví dụ, (v) thực hiện ví dụ, cho tới ví dụ

Toán & tin yêu

phiên bản

Giải quí VN: Trong xây dựng phía đối tượng người tiêu dùng, đối tượng người tiêu dùng (instance) được hiểu ̣là một phiên bạn dạng của một tờ (class). Ví dụ như tao đem lớp Clist, Khi chạy lịch trình một đối tượng người tiêu dùng myList được đưa đến nhằm sử dụng.

data instance
phiên bạn dạng dữ liệu
default instance
phiên bạn dạng khoác định
document instance
phiên bạn dạng tài liệu
document instance set
tập phiên bạn dạng tài liệu
instance of a subprogram
phiên bạn dạng của một lịch trình con

Xây dựng

thời điểm

Kỹ thuật cộng đồng

nấc
đối tượng

Giải quí VN: Trong xây dựng phía đối tượng người tiêu dùng, đối tượng người tiêu dùng (instance) được hiểu ̣là một phiên bạn dạng của một tờ (class). Ví dụ như tao đem lớp Clist, Khi chạy lịch trình một đối tượng người tiêu dùng myList được đưa đến nhằm sử dụng.

Bạn đang xem: instance là gì

instance variable
biến đối tượng
mẫu
thực thể
instance ID
ID thực thể
instance of subprogram
thực thể của lịch trình con
instance variable
biến thực thể
query instance
thực thể hỏi
query instance
thực thể vấn tin
trường hợp
tức thời
ví dụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
case history , case in point , detail , example , exemplification , exponent , ground , illustration , item , occasion , occurrence , particular , precedent , proof , reason , representative , sample , sampling , specimen , time , case , action , cause , suit , insistency , pressing , circumstance , exception , happening , persistency , request , solicitation , suggestion , urgency
verb
adduce , cite , exemplify , illustrate , mention , quote , refer , show , specify , case , detail , example , illustration , occasion , occurrence , precedent , proof , request , specimen , suggestion , suit , time

Xem thêm: more often than not là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ