inherited là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ɪn.ˈhɛr.ət/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈhɛr.ət]

Ngoại động từ[sửa]

inherit ngoại động từ /ɪn.ˈhɛr.ət/

  1. Hưởng, thừa kế, quá nối tiếp.

Chia động từ[sửa]

inherit

Bạn đang xem: inherited là gì

Xem thêm: be nghĩa là gì

Xem thêm: mất điện tiếng anh là gì

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to inherit
Phân kể từ hiện tại tại inheriting
Phân kể từ quá khứ inherited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherits hoặc inheriteth¹ inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited hoặc inheritedst¹ inherited inherited inherited inherited
Tương lai will/shall² inherit will/shall inherit hoặc wilt/shalt¹ inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherit inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited inherited inherited inherited inherited
Tương lai were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inherit let’s inherit inherit
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

inherit nội động từ /ɪn.ˈhɛr.ət/

  1. Là người quá nối tiếp.

Chia động từ[sửa]

inherit

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to inherit
Phân kể từ hiện tại tại inheriting
Phân kể từ quá khứ inherited
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherits hoặc inheriteth¹ inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited hoặc inheritedst¹ inherited inherited inherited inherited
Tương lai will/shall² inherit will/shall inherit hoặc wilt/shalt¹ inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit will/shall inherit
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại inherit inherit hoặc inheritest¹ inherit inherit inherit inherit
Quá khứ inherited inherited inherited inherited inherited inherited
Tương lai were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit were to inherit hoặc should inherit
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại inherit let’s inherit inherit
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

  • "inherit". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://crights.org.vn/w/index.php?title=inherit&oldid=1859163”