infused là gì

Công cụ cá nhân
 • /in´fju:z/

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  ngâm quả
  hãm chè
  pha chè

  Kỹ thuật cộng đồng

  ngâm chiết

  Kinh tế

  hâm (chè)
  ngầm (dịch quả)

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  animate , breathe into , imbue , impart , implant , impregnate , inculcate , indoctrinate , ingrain , inoculate , inspire , instill , intersperse , invest , leaven , permeate , pervade , plant , saturate , steep , suffuse , soak , fill , introduce

  Bạn đang xem: infused là gì

  Xem thêm: 3rd là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ